ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
AKUT SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA BEYiN HARİTALAMA İLE LEZYON LOKALİZASYONU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 33-35

AKUT SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA BEYiN HARİTALAMA İLE LEZYON LOKALİZASYONU

Özcan ERTÜRK0, Levent ÜÇKARDEŞLER0, Kayhan ALTINTAŞ0, Atilla NUTKİ0, H. Barış DİREN0
Sevgi Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Bu çalışmada akut serebrevasküler olay (5VO) olgularında beyin haritalama ile diğer serebral görüntüleme yöntemlerinin lezyon lokalizasyon paralelliğini araştırmak amaçlarunıştır. Yaş ortalamaları 62 olan 25 olguda lezyon kranial MRG/BT ve/veya beyin SPECT ile belirleruniş ve bu hastalarda beyin haritalama incelemesi yapılmıştır. Z-skor haritalarının değerlendirilmesinde lezyon bölgesinde delta ve teta band gücünde(power) artma, beta band gücünde azalma ile lezyon hemisferinde alfa band gücünde azalma gözlenmiştir. Maksimum güç artımı mutlak(absolute) delta, maksimum azalma ise oransal(relative) alfa gücünde belirlenmiştir. Bu bulgular ile SVO'larda lezyon bölgesinde serebral bloelektrik aktivitenin yavaşlamasını gösterınede z-skor haritalarının oldukça hassas olduğu ve klinik uygulamada kullanılabileceği sonucuna vanlmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyin haritalama, serebrevasküler olay, z-skor haritaları.

THE LOCALISATION OF LESIONS WITH BRAIN MAPPING IN ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENTS

Özcan ERTÜRK0, Levent ÜÇKARDEŞLER0, Kayhan ALTINTAŞ0, Atilla NUTKİ0, H. Barış DİREN0
Sevgi Hospital, Neurology Clinic, Ankara, Turkey

In this study, the parallelism of brain mapping and the other cerebral imaging modalities have been investigated in the detection of the lesions in patients with acute cerebrovascular accident. The findings of the brain mapping of 25 patients (mean age 62 year-old) were compared with the findings of cranial MRI or CT and/or SPECT. In the evaluation of z-score maps an increase in the power of del ta and theta bands and a decrease in the power of alpha and beta bands have been observed. Maximum power increase has been realizedin absolu te deltaband and maximum decrease in power has been detected in relative alpha band. The results show and suggest us that z-score maps are very sensitive in the detection of slowing cerebral bioelectric activity in CVA and that these maps could be used in elinical practice.

Keywords: Brain mapping, cerebrovascular accidents, z-scor maps

Özcan ERTÜRK, Levent ÜÇKARDEŞLER, Kayhan ALTINTAŞ, Atilla NUTKİ, H. Barış DİREN. THE LOCALISATION OF LESIONS WITH BRAIN MAPPING IN ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 33-35
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w