ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA KALP KAPAK VEYA ANNULUS KALSİFİKASYONUNUN ROLÜ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 49-53

İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA KALP KAPAK VEYA ANNULUS KALSİFİKASYONUNUN ROLÜ

M. Akif TOPÇUOĞLU1, Hakan AY1, Lale S. TOKGÖZOĞLU1, Kaan KAYAHAN1, Adnan ABACIĞ1, Okay SARIBAŞ1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Faküitesi Nöroloji ve Kardiyoloji Anabilim Dalları

Aort veya mitral kapak/annulus kalsifikasyonu sıklıkla romatizmal kapak hastalıkları veya yaşlanmaya baglı dejeneratif bir sürecin sonucunda oluşmaktadır. Bu antitelerin embolik potansiyellerini araştıran yeterli sayıda çalışma yoktur. Bu çalışma kardiak valvul veya annulus kalsifikasyonlannın, iskemik sercbrovasküler olay(SVO)'lı hastalardaki görülme sıklıklannı ve etyopatogenezde oynadığı rölü belirlemek amacıyla yapılmıştır. 1993-1995 yıllım arasmda HUTF Nöroloji servisinde izlenmiş olan 183 iskemik SVO hastasına standart bir protokol çerçevesinde ayrıntılı etyolojik inceleme yapılmıştır. Ekokardiyografi (EKO)'de kardiak kapak ve/veya annulus kalsifikasyonu saptanan 56 (%30.6) hasta çalışmaya alınmıştı.r. Kalsifikasyonlar, izole (tek kapak veya annu1usta kalsifikasyon), kombine (birden çok kapak ve/veya annulusla kalsifikasyon), komplike (kapak disfonksiyonuna yol açmış kalsifikasyon), romatizmal kalp hastalıkları (RKH) ile ve diğer kalp hastalıklarıyla birlikte olanlar şeklinde beş su b-gruba ayrılmıştır. Bu gruplarda sorumlu olabilecek diger risk ve etyolojik faktörler belirlenmiştir. Ayrıça klinik atak tipi, lezyon topagrafisi saptanmış etyopatogeneulen sorumluluk dereçesi ve yaş ile ilişkisi araştırılmıştır. Iskemik SVO'da kalp kapak ve/veya annulus kalsifikasyonu %30.6 hastada bulunmuştur. Yaş ortalaması 62.1'dir. RKH ile beraber olanlar çıkan1ırsa yaş 66.2'ye çıkmaktadır. %73.2 hastada en az bir ateroskleroz risk faktörü oldugu belirlenmiştir, bu oran RKH ile birlikte olmayanlar için %90.6'dır. Hiçbir hastada kalsifikasyon, SVO nedeni olarak kesinleştirilememiştir. Sonuç olarak, iskemik SVO hastalannda kalp kapak/annulus kalsifikasyonunun ileri yaş ve ateroskleroz risk faktörlerinin varlığı ile artan oranda bulunan, sık bir EKO bulgusu oldugu görülmüştür. Bu patolojiler etyopatogenezden sorumlu faktör olarak ele alırunamalı, daha çok eşlik eden bir patoloji olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: mitral kapak, mitral annulus, aort kapağı, aortik annulus, kalsifikasyon, iskemik SVO

ROLE OF HEART VALVE OR ANNULUS CALOFICATIONS IN ISCHEMIC STROKE

M. Akif TOPÇUOĞLU1, Hakan AY1, Lale S. TOKGÖZOĞLU1, Kaan KAYAHAN1, Adnan ABACIĞ1, Okay SARIBAŞ1
Hacettepe University Faculty of Medicine, Departments of Neurology and Cardiology, Ankara, Turkey

Aort and mitral valve/annulus çakifications are caused by rheumatk fever and degenerative proçess of aging. There are few studies conceming emboligenik potenlials of these pathologies.The aim of this study was to determine the frequency and etiological role of heart valve/annulus calcification in paticnts with ischemk stroke. 183 consctutive parienis hospitalised between years of 1993-1995 wcrc reviscd. All paticnts underwcnt an extensive etiologk evaluation acçording to a standard protocol. 56 (30.6%) patients with valve/ annulus ça\cification werc included. Patients were classified as isolated (çakifkation at a single valve/annulus), çombined (cakifkation at more than one valve/annulus), çomplkated (çakification aççompanied with valve dysfunclion), together with rheumatk valve disease and together with other heart disease. Clinkal and topographical features were detennined and the role in etiopathogenesis was evaluated in the isolated and çombined groups. 30.6% of patients with isçhemk strokc had cardiac valve/annulus çalcification. The mean age of 62.1 increased up to 66.2 when the rheumatk valve disease group was exduded. Atherosclerosis risk factors were preseni in 73.2% of patients. If rheumatk valve diseases were ignored, this ratio rised up to 90.6%. Calcifications couldn't be darified as the exact ca use in any of the patienls. In conclusion, heart valve/annulus cakifkations are frequent echocardiographic findings in ischemk stroke patients. This pathologies are highly prevalent among elderly patients and/or presence of atherosderosis risk factors. lt should be appredated as an accompanying pathology rather than a responsible façtor for the stroke.


M. Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Lale S. TOKGÖZOĞLU, Kaan KAYAHAN, Adnan ABACIĞ, Okay SARIBAŞ. ROLE OF HEART VALVE OR ANNULUS CALOFICATIONS IN ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 49-53
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w