ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Üçüncü Basamak Bir Nöroloji Kliniğinin Karotis Arter Stentlemesi Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 14-18 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.95867

Üçüncü Basamak Bir Nöroloji Kliniğinin Karotis Arter Stentlemesi Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

Gökhan Özdemir1, Nazım Kızıldağ2, Ahmet Hakan Ekmekci1, Haluk Gümüş1, Recep Aygül1, Şerefnur Öztürk1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inmenin hem primer hem de sekonder korumasında; karotis artere stent (KAS) yerleştirilmesinin etkinliği ve güvenirliği gösterilmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, üçüncü basamak nöroloji kliniğince yapılan KAS işlemininin güvenirliğini göstermek ve iki yıllık sonuçlarını klinik ve radyolojik olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2015 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında hastanemize başvuran, nöroloji kliniğimiz tarafından değerlendirilip, KAS kararı verilen ve stent uygulanan 27 hasta (ortalama yaş 71.6 [58-85]) çalışıldı. Çalışmaya semptomlu olup karotis arterde anjiyografik olarak %50’nin üzerinde darlık olanlarla, semptomsuz olup karotis arterde %70’in üzerinde darlık olan hastalar alındı.
BULGULAR: İşlem başarı oranı %96.3 dir (bir hastada işlemden 2 saat sonra stent içinde trombüs gelişti). KAS işlemi uyguladığımız bu hastaların hiçbirisinde ölüm, miyokart enfarktüsü görülmedi. Bu hastaların 6 aylık takiplerinde hiçbir hastada iskemik serebrovasküler olay veya geçici iskemik atak gelişmedi. Kendi kliniğimizce yapılan karotis doppler takiplerinde hiçbir hastada restenoz izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endovasküler üzerine eğitim almış nöroloji uzmanları tarafından yapılan karotis artere stent yerleştirilmesi işleminin semptomlu veya semptomsuz hastalarda düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ile güvenli bir şekilde yapılabileceği ve hastaların daha sağlıklı bir şekilde takip edileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Karotis Arter Stentlemesi, İskemik İnme, Nöroloji Kliniği

Retrospective Evaluation of Carotid Artery Stenting Experience of a Third Stage Neurology Clinic

Gökhan Özdemir1, Nazım Kızıldağ2, Ahmet Hakan Ekmekci1, Haluk Gümüş1, Recep Aygül1, Şerefnur Öztürk1
1Selcuk University Medicine Faculty Neurology Department
2Ataturk University Medicine Faculty Neurology Department

INTRODUCTION: In the protection of both primary and secondary ischemic stroke, the effectiveness and reliability of the placement of carotid artery stent (CAS) has been demonstrated. Our aim in this study is to demonstrate the reliability of the CAM procedure performed in the tertiary care neurology clinic and the clinical and radiological to evaluation the two-year results.
METHODS: Twenty-seven patients who applied to our hospital between July 2015 and July 2016, were evaluated by our neurology clinic, decided on CAS and stenting were studied (average age 71.6 [58-85]). Patients with symptomatic onset of the carotid artery stenosis over 50% angiographically, asymptomatic and over 70% stenosis in the carotid artery were included.
RESULTS: The operation success rate was 96.3% (a thrombus developed in the stent 2 hours after the operation in a single patient). No deaths or myocardial infarction occurred in any of these patients with CAS. No ischemic cerebrovascular event or transient ischemic attack occurred in any of the patients at 6 months follow-up. No restenosis was observed in any of the carotid doppler follow-ups performed in our clinic.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that carotid artery stent placement performed by neurologists trained in endovascular surgery can be safely performed with low complication and high success rates in symptomatic or asymptomatic patients and that patients will be monitored in a more healthy manner.

Keywords: Carotid Artery Stenting, Ischemic Stroke, Clinic of Neurology

Gökhan Özdemir, Nazım Kızıldağ, Ahmet Hakan Ekmekci, Haluk Gümüş, Recep Aygül, Şerefnur Öztürk. Retrospective Evaluation of Carotid Artery Stenting Experience of a Third Stage Neurology Clinic. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 14-18

Sorumlu Yazar: Gökhan Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w