ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
GEBELİKTE GELİŞEN BİR PANSİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 55-59

GEBELİKTE GELİŞEN BİR PANSİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU

Ayşe Bora Tokçaer, Belgin Koçer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Sinüs ven trombozunda başagrısı, papil ödem, fokal belirtiler, epilepsi ve bilinç değişiklikleri klinik bulgulardır. Predispozisyon yaratan etyolojik faktörler enfektif ve nonenfektif nedenler olarak ayrılır. Gebelik, pueperium ve abortus nonenfektif nedenlerdendir. GebeIiğin 6.ayında intrauterin exitus sonrasında başağrısı ve epilepsi gelişen, nörolojik muayenesinde ++ ense sertliği, tesbit edilen 23 bir bayan vaka sunmaktayız. CT'de tümör veya abse tanıları düşünülmüşken MRI ve serebral anjiografide pansinüs ven trombozuna ait bulgular gösterilmiştir. Vaka asetozolamid ve boşaltıcı lomber ponksiyon ile tedavi edilmiştir. Tedavi sonrasında klinik bulgularda düzelme elde edilmiş ve bunun üzerine antikuogülasyon planlanmamıştır. Gebelik ve pueperium döneminde ortaya çıkan papil ödem ve epilepsinin venöz sinus trombozu olasılığını düşündürmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz tromboz, sinüs ven trombozu, gebelik, postpartum, MRI, CT bulguları, tedavi.

VENOUS PANSINUS THROMBOSIS DURING PREGNANCY

Ayşe Bora Tokçaer, Belgin Koçer
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

Headache, papilledema, focal neurologic deficits, epileptic seizures, mental status changes, is seen frequently during the course of venous sinus thrombosis. The most common underlying causes of venous sinus thrombosis are pregnancy, postpartum states and abortus. We are presenting a 23 years-old female patient admitted to our hospital with headache and epileptic seizures. In the near past she had a medical abortion during the 6th month of her pregnancy because of intrauterin fetal exitus. On her neurologic examination she had ++ stiff neck, mental status change, bilateral papilledema, bilateral weak light reflexes, bilateral weakness of outward gaze and right central facial paralysis. She was prediagnosed as intracranial tumour or cerebral abscess but her MRI and cerebral angiography was in accordance with pansinus venous thrombosis. She was treated with asetazolomid, and at the same time repeated lumber punctures and were done and sufficient amount of CSF was drained. Because her symptoms were subsided she was not anticoagulated. Headache, papilledema, epileptic seizures during pregnancy and postpartum states should remind us as the underlying cause may be venous sinus thrombosis.

Keywords: Cerebral venous thrombosis, sinus venous thrombosis, pregnancy, puerperium, Magnetic Resonans Imaging, CT findings, treatment.

Ayşe Bora Tokçaer, Belgin Koçer. VENOUS PANSINUS THROMBOSIS DURING PREGNANCY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 55-59

Sorumlu Yazar: Ayşe Bora Tokçaer
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w