ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Büyük Damar Oklüzyonu Olan Minör inmelerde (NIHSS <6) Mekanik Trombektomi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 67-70 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.24483

Büyük Damar Oklüzyonu Olan Minör inmelerde (NIHSS <6) Mekanik Trombektomi

Çetin Kürşad Akpınar1, Erdem Gürkaş2, Emrah Aytaç3, Murat Çalık1
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Büyük damar oklüzyonu %30 varan oranda minör inme kliniği ile başvurabilir. Büyük damar oklüzyonu olan minör inmelerde National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS<6) mekanik trombektominin etkinliği yapılan çalışmalarda gösterilsede, bu konu ile ilgili bir randomize klinik çalışma yoktur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Minör inme kliniği (NIHSS<6) ile başvuran ve beyin-boyun tomografi anjiografi tetkikinde büyük damar oklüzyonu saptanan 8 hasta (3’ü kadın, 5’i erkek) çalışmaya dahil edildi. Trombolitik tedavi ilk 4.5 saat içerisinde başvuran 5 olguya verildi. Ardışık olarak ilk 3 hastaya geç dönemde, sonraki 5 hastaya ise erken dönemde (ilk 6 saat), mekanik trombektomi uygulandı. Başarılı damar rekanalizasyonu modified treatment in cerebral ischemia (mTICI) 2b-3 olarak ve klinik sonlanım 90. günde değerlendirildi.
BULGULAR: Yaşları 40 ile 81 arasında değişen 8 olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda başarılı rekanalizasyon (mTICI 2b-3) sağlandı. Üç olguya sadece intravenöz trombolitik tedavi verildi. Bu olgularda takip sonrası klinik progresyon (NIHSS>6) gelişti ve mekanik trombektomi yapıldı. Geç dönemde trombektomi yapılan bir olgunun 90. gündeki mRS değeri 2 diğer iki olgunun ise sırasıyla 4 ve 5 idi. Erken dönemde mekanik tromimbektomi yapılan 5 olgunun da 90. gündeki modified Rankin Scale (mRS) değeri 0-2 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız az sayıda hasta içermesine rağmen literatürdeki çalışmalarla uyumlu olarak minör inmeli bu olgularda erken dönemde mekanik trombektomi yapılmasının daha iyi klinik sonlanım ile seyrettiğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, büyük damar oklüzyonu, minör inme, mekanik trombektomi, klinik sonlanım, NIHSS.

Mechanical Thrombectomy for Minor Stroke Patients (NIHSS<6) With Large Vessel Occlusion

Çetin Kürşad Akpınar1, Erdem Gürkaş2, Emrah Aytaç3, Murat Çalık1
1Samsun Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Samsun, Turkey
2Gülhane Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Samsun, Turkey
3Department of Neurology, Fırat University, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: Large vessel occlusion can present with minor stroke in 30% of cases. Although the efficacy of mechanical thrombectomy in minor stroke National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS<6) has been shown in subgroups of clinical trials, there is no randomized clinical trial focusing on this patient group.
METHODS: 8 patients (3 female, 5 male) presenting with minor stroke (NIHSS<6) with large vessel occlusion on CT angiography were included. Thrombolytic treatment was administered in 5 patients presenting in 4.5 hours. Mechanical thrombectomy was performed within 6 hours in 5 patients and in 3 patients presenting beyond 6 hours. Modified treatment in cerebral ischemia (mTICI) 2b-3 was considered as successful recanalzation, functional outcome was evaluated at 90 day.
RESULTS: 8 patients with ages between 40 and 81 years were included in the study. Successful recanalization (mTICI 2b-3) was achieved in all cases. 3 patients were not eligible for intravenous thrombolysis due to late arrival time. In these cases, after clinical deterioration occured mechanical thrombectomy was performed. 90 day mRS were 2, 4 and 5 in these 3 cases. 90 day modified Rankin Scale (mRS) were between 0-2 in all 5 patients treated within 6 hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there are few cases, our study demonstrated that mechanical thrombectomy is more efficaceous in minor stroke patients when performed earl, as demonstrated in other studies.

Keywords: Acute stroke, large vessel occlusion, minor stroke, mechanical thrombectomy, functional outcome, NIHSS.

Çetin Kürşad Akpınar, Erdem Gürkaş, Emrah Aytaç, Murat Çalık. Mechanical Thrombectomy for Minor Stroke Patients (NIHSS<6) With Large Vessel Occlusion. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 67-70

Sorumlu Yazar: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w