ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 11-17 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.30602

Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi

Vedat Ali Yürekli1, Gürdal Orhan2, Erdem Gürkaş2, Serpil Demirci1, Süleyman Kutluhan1, Hasan Rifat Koyuncuoğlu1, Nihat Şengeze1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

AMAÇ: Son yıllarda Dijital Substraksiyon Anjiyografi (DSA) ve endovasküler tedavilerin önemi giderek artmaktadır. Nöroloji pratiğinde Girişimsel Nöroloji’nin önemini vurgulamak ve kısa süredir kliniğimizde yapmakta olduğumuz DSA uygulamalarıyla ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Haziran 2011 ile Haziran 2012 tarihleri arasında karotis stenozu ve anevrizma ön tanılı 27 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaşları ortalama 59,7 olup, 24 ile 78 arasındaydı. Girişimsel Nöroloji Kliniğimizde DSA tetkiki uygulandı ve sonuçları analiz edildi.
BULGULAR: Yedisi kadın, 20’si erkek, yaş ortalaması 59,7 olan toplam 27 hasta incelemeye alınmıştır. 4 hastaya anevrizma, 22 hastaya karotis stenozu, 1 hastaya subklavyan steal sendromu ön tanıları ile DSA tetkiki uygulanmıştır. Anevrizma ön tanılı 4 hastadan birinde dural arteriovenöz fistül, birinde vertebrobaziller ve karotis sistemde dolikoektazi saptanmıştır. KS ön tanısı ile DSA yapılan 20 hastanın 5’inde %70 ve üzeri internal karotid arter (İKA)de darlık bulunmuştur. 6’sında ise sağ İKA’da total oklüzyon saptanmıştır. Bu 5 hastadan 4’üne karotis stent implantasyonu uygulanmıştır. Karotis doppler incelemelerinde anlamlı darlığı olan hastaların 5’inde DSA sonucunda anlamlı darlık saptanmamıştır.
SONUÇ: Noninvaziv nörogörüntüleme yöntemlerinin avantajlarına rağmen tanısal servikoserebral anjiografi serebrovasküler olaylı hastaların değerlendirilmesinde ve başarılı bir girişimsel tedavinin planlanmasında halen standard bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel Nöroloji, DSA

DSA Experience In Interventional Neurology Clinic: Analysis of Patients

Vedat Ali Yürekli1, Gürdal Orhan2, Erdem Gürkaş2, Serpil Demirci1, Süleyman Kutluhan1, Hasan Rifat Koyuncuoğlu1, Nihat Şengeze1
1Department Of Neurology,süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Ankara Department Of Neurology, Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In recent years, Digital Subtraction Angiography (DSA) and endovascular treatment’s importance increases gradually. We aimed to emphasize the importance of the Interventional Neurology in neurology practice and we aimed to share our experience about DSA examination which we have done for a short time in our Neurology clinic.
METHODS: 27 patients with a diagnosis of carotid stenosis or aneurisym were included in the study between June 2011 and June 2012. Patients were between the ages of 24 and 78 and the average was 59.7 years old. DSA examination was applied in our Interventional Neurology Clinic and their results were analysed.
RESULTS: Seven female and 20 male, total 27 patient, with the average age of 59.7, were analyzed. One patient with the diagnosis of subclavian steal syndrome, 4 patient with the diagnosis of the aneurisym, 22 patient with the diagnosis of the carotid stenosis were underwent to DSA examination. Dural arteriovenous fistula was determined in one of four patients with the diagnosis of aneurysm and in another patient, vertebrobasilar and bilateral carotid dolichoectasia was determined. In DSA examination, over 70% of the internal carotid artery stenosis were found in five of 22 patients with the diagnosis of carotid stenosis. In six patients right total internal carotid artery stenosis was determined. Carotid stent implantation were applied in four of 5 patients.
CONCLUSION: Despite advances in noninvasive diagnostic neuroimaging, diagnostic cervicocerebral angiography remains the criterion standard for the evaluation of patients with cerebrovascular disease

Keywords: Interventional Neurology, DSA

Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze. DSA Experience In Interventional Neurology Clinic: Analysis of Patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 11-17

Sorumlu Yazar: Vedat Ali Yürekli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w