ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 29 Issue : 2 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Endovasküler inme tedavisi sonrası yeni bir bölgeye emboli gelişimi için risk faktörleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 89-96 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.35492

Endovasküler inme tedavisi sonrası yeni bir bölgeye emboli gelişimi için risk faktörleri

Ümit Görgülü1, Özlem Aykaç2, Zehra Uysal kocabaş2, Fatma Ger Akarsu2, Baki Dogan3, Ezgi Yılmaz4, Atilla Özcan Özdemir2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni bir bölgede emboli (YBE), akut inmenin endovasküler tedavisinin (EVT) önemli bir komplikasyondur ve kötü sonlanım ile ilişkilidir. Çalışmamızın amacı, YBE gelişimi için risk faktörlerini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015 ile 2023 yılları arasında akut inme nedeniyle EVT uygulanan hastaların prospektif olarak kaydedilmiş dosyaları incelendi. Tüm hastaların YBE gelişimi, demografik verileri, vasküler risk faktörleri, klinik bulguları, başvuruda IV tromboliz tedavisi, işlem süresi gibi EVT işlem modaliteleri, stent retriever, balon kılavuz kateter kullanımını içeren mekanik trombektomi teknikleri ve prognozları değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya YBE gelişen grupta 23 (%9,8) ve YBE gelişmeyen grupta 212 hasta (%90,2) olmak üzere 235 hasta dahil edildi. İki gruptaki vakaların karakteristik verileri karşılaştırıldığında, YBE gurubunda kapı - femoral ponksiyon (p = 0,045), femoral ponksiyon - rekanalizasyon (p < 0,001) süreleri daha uzun, cihaz geçiş sayısı (p < 0,001) ve semptomatik intraserebral kanama (sİSK; p=0.049) daha fazlaydı. Cihaz geçiş sayısı (OR = 1.534; 95% CI 1.185–0.001; p = 0.001) ve femoral ponksiyon zamanı (OR = 1.012; 95% CI 1.000–1.025; p = 0.034) YBE gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak tanımlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut inmede EVT sonrası YBE gelişimi nadir değildir ve işlem sürelerinin uzamasına neden olur. Cihaz geçiş sayısı ve uzamış femoral ponksiyon zamanı, YBE ile ilişkili risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Yeni bir bölgeye emboli, endovasküler tedavi, mekanik trombektomi.

Risk factors for the development of embolism to a new territory after endovascular stroke treatment

Ümit Görgülü1, Özlem Aykaç2, Zehra Uysal kocabaş2, Fatma Ger Akarsu2, Baki Dogan3, Ezgi Yılmaz4, Atilla Özcan Özdemir2
1University of Health Sciences Ankara City Hospital, Neurology Clinic, Ankara, Türkiye
2Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskisehir, Türkiye
3Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Samsun, Türkiye
4Hacettepe University Faculty of Medicine,Department of Neurology, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: The development of embolism to a new site (ENT) is an important complication in the endovascular treatment (EVT) of acute stroke and is associated with a poor outcome. The aim of our study was to investigate risk factors for the development of ENT.
METHODS: Prospectively recorded files of patients who underwent EVT for acute stroke between 2015 and 2023 were reviewed. ENT development, demographic data, vascular risk factors, clinical findings, IV thrombolysis treatment at admission, EVT procedure modalities such as duration of the procedure, mechanical thrombectomy techniques including the use of stent retriever, balloon guiding catheter, and prognoses were evaluated for all patients.
RESULTS: This study included 235 patients: 23 (9.8%) and 212 patients (90.2%) in the ENT group and non-ENT group, respectively. When comparing the case characteristic data of the two groups, the door-to-groin puncture (p = 0.045) and groin puncture-to-recanalisation (p < 0.001) times were longer, and the number of device passes (p < 0.001) and symptomatic intracranial cerebral haemorrhage (sICH; p = 0.049) increased in the ENT group. The number of device passes (OR = 1.555; 95% CI 1.193–2.027; p = 0.001) and and door-to-groin puncture time (OR = 1.012; 95% CI 1.000–1.025; p = 0.034) were identified as independent risk factors for the development of ENT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ENT development after EVT of acute stroke is not uncommon and results in prolongation of procedure times. The number of device passes and longer door-to-groin puncture time are risk factors associated with ENT.

Keywords: Embolism to a new site, endovascular treatment, mechanical thrombectomy.

Ümit Görgülü, Özlem Aykaç, Zehra Uysal kocabaş, Fatma Ger Akarsu, Baki Dogan, Ezgi Yılmaz, Atilla Özcan Özdemir. Risk factors for the development of embolism to a new territory after endovascular stroke treatment. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 89-96

Sorumlu Yazar: Ümit Görgülü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w