ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 10 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Derin yerleşimli arterio-venöz malformasyon olgularının gamma-knife ile tedavi sonuçları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 51-56

Derin yerleşimli arterio-venöz malformasyon olgularının gamma-knife ile tedavi sonuçları

Deniz Konya1, Türker Kılıç1, Selçuk Peker1, Saruhan Çekirge2, Feyyaz Baltacıoğlu1, Necmettin Pamir1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ve Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Derin yerleşim gösteren arteriovenöz malformasyonlar (AVM) cerrahi ulaşım zorluğu ve bulundukları anatomik yapıların önemli fizyolojik fonksiyonları nedeniyle diğer AVM’lere göre daha yüksek cerrahi mortalite ve morbidite oranlarına sahiptirler. Mikrocerrahi yaklaşımları için komplikasyon oranlarını arttıran anatomik ulaşım zorluğu faktörü, stereotaktik ışın-cerrahisi için teknik bir zorluk faktörü değildir. Bu özellikleri nedeniyle derin AVM’ler ayrı bir alt grup olarak değerlendirilmişlerdir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif bu çalışmada, Gamma-Knife uygulanan derin yerleşimli AVM olgularından en az 2 yıllık anjiografik kontrolü bulunan ilk 50 olgunun klinik ve nöroradyolojik özellikleri gözden geçirilmiştir. Derin AVM tanılı 50 olgunun tamamında nidus boyutlarında değişme görülmüştür. AVM nidus boyutunda değişiklik görülen 50 olgunun 44’ünde (%88) tam kapanma, 4’ünde (%8) %50-80 küçülme ve 2’sinde (%4) ise sadece venöz dönüş saptanmıştır.
BULGULAR: Derin AVM olgularının 6’sında (%12) nidus çevresindeki beyin dokusunda radyasyona bağlı T2 değişiklikleri görülmüş, 3 hastada (%6) bu değişiklikler kalıcı nörolojik kusurların oluşmasına yol açmıştır. Derin AVM’lerde mortalite ile karşılaşılmamıştır. İki yıllık izlemi bulunan ilk 50 hastadan yalnızca 1’inde (%2) latent dönem AVM kanaması görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlarla Gamma-Knife tedavisi derin AVM’lerde, geometrik açıdan uygun olan hastalarda, mikrocerrahiyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Arteriovenöz malformasyon, gamma-knife, radyocerrahi.

Results of deeply situated intracranial AVM’s treated with gamma knife

Deniz Konya1, Türker Kılıç1, Selçuk Peker1, Saruhan Çekirge2, Feyyaz Baltacıoğlu1, Necmettin Pamir1
1Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery and Radiology, Istanbul, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medical, Department of Radiology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Deeply situated intracranial arteriovenous malformations have more mortality and morbidity ratios, as they present anatomical difficulties in surgical approaches. On the other hand, technically, deep location is not a complication increasing factor in radiosurgery.

METHODS: In this prospective study, first 50 patients with deep AVM’s who have at least 2 year follow-up after gamma-knife treatment are evaluated. All 50 deep situated AVM’s revealed a decrease in their nidus volumes. In 44 (88%) cases AVM oclusion was complete, 4 AVM’s (8%) showed 50-80% decrease in their nidus volumes, and 2 other (4%) displayed only venous drainage.
RESULTS: Six (12%) AVM cases demonstrated radiological T2 image changes around the AVM nidus, in the normal brain tissue, in 3 (6%) cases these changes caused neurologically permanent deficits.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No mortality was detected in the deeply located AVM’s and only one intracranial hemorrhage was detected in the latent period.

Keywords: Arteriovenous malformation, gamma-knife, radiosurgery.

Deniz Konya, Türker Kılıç, Selçuk Peker, Saruhan Çekirge, Feyyaz Baltacıoğlu, Necmettin Pamir. Results of deeply situated intracranial AVM’s treated with gamma knife. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 51-56

Sorumlu Yazar: Deniz Konya
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w