ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI KOMANIN PROGNOZUNU BELİRLEMEDE KLiNiK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEGERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 7-11

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI KOMANIN PROGNOZUNU BELİRLEMEDE KLiNiK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEGERİ

Ali ÖZEREN1, Yakup SARICA1, Ali Can TÜRKÜNER1, Hacer BOZDEMİR1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Strok'a bağlı komalı 87 olguda Glasgow Koma Skoru (GKS), okülosefalik refleks (OSR), vestibulooküler refleks (VOR) ve ışık refleksi gibi klinik nörolojik bulgular ile BT ve beyin sapı uyarılmış potansiyel (BAEP) çalışması sonuçlarının prog· nozla ilişkisi araşhnlmışhr. Ortalama 8.2 (1-40) gün izlenen ve yaş ortalaması 57.7 (20·78) olan olguların 47'si erkek, 40'ı kadındır. GKS, OSR, VOR ve ışık refleksi ile BT bulgularının prognoz tahmininde önemli veriler sağladığı sonucuna varılmışhr. BAEP bulgularının klinik sonuçla ilişkisi sınırlıdır. Yaş, cinsiyet ve hipertansiyonun klinik sonuçla doğrudan bir ilişkisi yoktur.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Koma, inme, prognoz.

THE PREDICTIVE VALUE OF THE CLINICAL AND LABORATORY FlNDlNGS IN COMATOSE PATIENTS DUE TO CEREBROVASCULAR LESIONS.

Ali ÖZEREN1, Yakup SARICA1, Ali Can TÜRKÜNER1, Hacer BOZDEMİR1
Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adana, Turkey

INTRODUCTION: To analyse the value in estimation of the ou tcome of comatose state due to stroke, Glasgow Coma Score (GCS), oculocepha lic (OSR), vestibuloocular (VOR), light reflexes and laboratory findings such as CT scan and brainstem auditory evoked pa. tentials (BAEP) were investigated on 87 patients. Fourty-seven male and 40 female patients with a mean age 57.7 years (range 20-78) were followed for an average of 8.2 (range 1-40) days. GCS, OSR, VOR, light reflexes and CT-scan findings were significant predictors of prognosis. There is a limited relationship between BAEP results and prognosis. Age, sex and hy· perıension did not influence clinical outcome in coma due to stroke.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Coma, stroke, prognosis.

Ali ÖZEREN, Yakup SARICA, Ali Can TÜRKÜNER, Hacer BOZDEMİR. THE PREDICTIVE VALUE OF THE CLINICAL AND LABORATORY FlNDlNGS IN COMATOSE PATIENTS DUE TO CEREBROVASCULAR LESIONS.. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 7-11
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w