ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İNTRAKRANİAL HEMORAJİ SONRASI HİDROSEFALİ VE DRENAJA BAGIMLI BASINÇ ARTIŞINDA TEDAVİ ŞEKİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(1): 1-5

İNTRAKRANİAL HEMORAJİ SONRASI HİDROSEFALİ VE DRENAJA BAGIMLI BASINÇ ARTIŞINDA TEDAVİ ŞEKİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Selçuk Yılmazlar, Murat Ulutaş, Ender Korfalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa

İntrakranial hemorajiye bağlı gelişen hidrosefali ve yüksek intrakranial basınç (İKB) tedavisinde ventriküler drenajın
etkisi, komplikasyonları ve sonuçlan 63 hastada retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara ventriküler beyin omurilik
sıvı (BOS) drenajı ve intrakranial basınç monitorizasyonu (İKB) uygulandı. 34 hastaya tek ekstemal ventriküler drenaj
(EVD) sistemi, 7 hastaya iki EVD sistemi, 22 hastaya EVD sonrası kalıcı ventriküloperitoneal (VP) şant uygulandı.
Kanama sonrası 2 aylık sonuçlar karşılaştırıldı. Enfeksiyon oranları; tek EVD grubunda %8.8, iki EVD grubunda %57.1,
EVD-VP şant grubunda %9.1 saptandı. Mortalite oranları; tek EVD grubunda %82.4, iki EVD grubunda %85.7, EVD-VP
şant grubunda %50 saptandı. EVD'nin tek ve kısa süreli kullanım ve erken şant uygulamasının enfeksiyon riskini
düşürdüğünü gördük. Ayrıca erken VP şant uygulanması beyni düzensiz BOS basıncından koruyarak BOS dolanımının yeniden başlaması için beklemede mortaliteyi azalttığı sonucunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Ekstemal ventriküler drenaj, ventriküloperitoneal şant, enfeksiyon, mortalite, tekrar kanama, intrakranial basınç, akut hidrosefali, intrakranial kanama.

COMPARISON OF TREATMENT PROTOCOLS iN HYDROCEPHALUS AND DRAINAGE DEPENDENT PRESSURE ELEVATION AFTER INTRACRANIAL HEMORRHAGE

Selçuk Yılmazlar, Murat Ulutaş, Ender Korfalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa

The effects, complications and outcome of ventricular drainage of cerebrospinal fluid (CSF) on high intracranial pressure
and hydrocephalus were analyzed retrospectively in 63 patients with intracranial hemorrhages. Ali patients underwent a
procedure for ventricular CSF drainage plus ICP monitoring. 34 patients managed with one extemal ventricular drainage
(EVD) system, 7 patients managed with two EVD system subsequently whereas 22 patients underwent EVD procedure
that was followed by permanent ventriculoperitoneal (VP) shunt procedure. Outcomes at 2 months after hemorrhages
were analyzed. Infection rates were 8.8% in one EVD group, 57.1% in two EVD group and 9.1% in EVD-VP shunt group.
Mortality rates were 82.4 in one EVD group, 85.7% in two EVD group and 50% in EVD-VP group patients. Our results
indicate that single and short term use of EVD and early VP shunting has low risk of infections. Furthermore, it was
found that early VP shunting reduces mortality by protecting the brain from irregular CSF hypertention.

Keywords: Extemal ventricular drainage, ventriculoperitoneal shunt, infection, mortality, recurrent hemorrhage, intracranial pressure, acute hydrocephalus, intracranial hemorrhage

Selçuk Yılmazlar, Murat Ulutaş, Ender Korfalı. COMPARISON OF TREATMENT PROTOCOLS iN HYDROCEPHALUS AND DRAINAGE DEPENDENT PRESSURE ELEVATION AFTER INTRACRANIAL HEMORRHAGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Selçuk Yılmazlar
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w