ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMDE AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 15-18

GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMDE AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

Handan MISIRLI1, Füsun MAYDA DOMAÇ1, Özge YILDIZ1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Serebrovasküler hastalık (SVH) gebelik ve postpartum dönemde yüksek mortalite ve morbidite riski taşıyan önemli nedenlerden biridir. Bu çalışmada gebelik veya postpartum dönemde kliniğimizde SVH tanısı ile takip edilen hastaların gebelikle ilişkili ve ilişkisiz risk faktörlerini, inme tipini ve prognozu inceledik. MATERYEL VE METOD: Kliniğimizde 2000-2007 yılları arasında gebelik ve postpartum 1. ay içinde ilk kez geçirilen SVH tanısı ile yatırılarak tetkik edilen 28 hasta incelendi. Tüm hastaların gebelik ve düşük sayısı, gebelik veya lohusalığın hangi döneminde başvurduğu, gebelikle ilişkili ve ilişkisiz risk faktörleri ile klinik bulguları incelendi Hastalara rutin hematolojik ve biyokimyasal kan tetkikleri, kraniyal BT ve/veya MRI ve lüzum halinde vaskülit testleri, ekokardiyografi, karotis-vertebral arter Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiografi ve dijital substraksiyon anjiografi tetkikleri yapıldı. Prognoz modifiye Rankin işgörmezlik skalası ile değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların yaşları 19-42 arasında olup ortalama yaş 29.45 idi. Hastaların 16’sı gebe, 12’si postpartum dönemde idi. En sık 3. trimestrede (9 hasta) SVH görülmüş olup hastaların 6’sı 2. ve 1’i 1. trimestrede idi. Postpartum dönemde ise en sık 2. ve 3. günlerde (2-20 gün) SVH görüldü. Onsekiz hastanın ilk gebeliği olup 10 hasta multipardı. Hastaların 5’inde kalp hastalığı, 4’ünde hipertansiyon, 1’inde antitrombin III eksikliği ve 1’inde protein C ve S eksikliği vardı. İskemik inme 15, venöz sinüs trombozu 7 ve hemorajik inme 6 hastada saptandı. Hastaların 4’ü erken dönemde kaybedildi. SONUÇ: Gebelikle ilişkili inmenin nedenini ve inme için yüksek riskli hastaları saptamak önemli olup dizabilite ve ölüm oranını azaltmak için nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile kadın ve doğum kliniklerinin işbirliği gereklidir.

Anahtar Kelimeler: gebelik, postpartum, serebrovasküler hastalık

ACUTE CERABROVASCULAR DISEASES DURING PREGNANCY AND POSTPARTUM PERIOD

Handan MISIRLI1, Füsun MAYDA DOMAÇ1, Özge YILDIZ1

PURPOSE: Cerebrovascular disease (CVD) is one of the important reasons for high risk of mortality and morbidity in pregnancy and pospartum periods. In our study, we have investigated the risk factors related/unrelated to pregnancy , type of the stroke and prognosis of the patients that were diagnosed as CVD. MATERIAL AND METHODS: Twentyeight patients who were hospitalized and investigated with the firstever CVD in the pregnancy and in the 1st month of the postpartum period between years 2000 and 2007 were examined. Patients were evaluated in respect of the number of pregnancy and abortus, admission period of the pregnancy and postpartum, risk factors related/unrelated to pregnancy and clinical findings. Routine hemathological and biochemical tests, cranial tomography and/or magnetic resonans imaging, and if necessary vasculitis tests, echocardiography, carotis and vertebral artery Doppler ultrasonography, magnetic resonans angiography and digital substraction angiography were performed for the patients. Prognosis was evaluated with modified Rankin disability scale. RESULTS: Patients were aged between 19-42 with an average age of 29.45. Sixteen of the patients were pregnant and 12 were in the postpartum period. CVD was mostly observed in the 3rd trimester (9 patients), while 3 patients were in the 2nd and 1 patient was in the 1st trimester. In postpartum period CVD was mostly seen in the 2nd and the 3rd days (in 2-20 days). Eighteen patients were in the 1st pregnancy and 10 patients were multipara. Five patients had heart disease, 4 had hypertension, 1 had antithrombin III deficiency and 1 had protein C and S deficiency. Ischemic stroke was observed in 15, venous sinus thrombosis in 7 and hemorrhagic stroke in 6 of the patients. Four patients had died in the early period. CONCLUSION: It is important to understand the reason of the stroke related to pregnancy and patients with high risk for stroke. A cooperation is needed between the clinics of neurology, physical treatment and rehabilitation with gynecology and obstetrics to minimize the disability and mortality ratio

Keywords: pregnancy, postpartum, cerebrovascular disease

Handan MISIRLI, Füsun MAYDA DOMAÇ, Özge YILDIZ. ACUTE CERABROVASCULAR DISEASES DURING PREGNANCY AND POSTPARTUM PERIOD. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 15-18
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w