ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Psikiyatrik semptomların eşlik ettiği bilateral talamik enfarkt: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 37-40 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.62533

Psikiyatrik semptomların eşlik ettiği bilateral talamik enfarkt: olgu sunumu

Betül Tekin Güveli1, Ahmet Nalbant2, Metin Dedei Daryan1, Batuhan Kara3, Cengiz Dayan1, Dilek Ataklı1
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
3Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroradyoloji Kliniği

Giriş: Talamus, çeşitli duyuların serebral korteksteki primer duyu merkezine iletilmesi, serebellum ve bazal gangliyonlardan gelen hareket ile ilgili bilgilerin serebral korteksin motor bölgelerine iletilmesinde önemli rolü olan gri cevher kitlesidir. Talamusun vasküler lezyonları etkilenen çekirdeğe bağlı olarak farklı sendromlarla ortaya çıkabilir. Bu yazıda, akut gelişen kişilik ve davranış değişiklikleri olan ve bilateral talamus enfarktı tespit edilen olgumuz sunulacaktır. Olgu: Kırk yaşında erkek hasta ani gelişen, aşırı uyuma ve davranış değişiklikleri şikayetiyle psikiyatri acil servisine getirildi. Nörolojik muayenesi kooperasyon kısıtlılığı ve dizartri dışında normaldi. Difüzyon MR incelemesinde, diffüzyon serilerde bilateral talamik paramedian bölgelerde hiperintensite, ADC serilerde sağda hipointensite mevcuttu. Klinik takibi sırasında hastanın zaman zaman görsel halüsinasyonları oldu ve intihar girişiminde bulundu. Psikiyatri uzmanı tarafından “genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk” tanısı ile olanzapin 10 mg/gün başladı. Etyolojik incelemeleri normaldi. Klinik olarak düzelen hasta yatışının 10. gününde taburcu edildi. Sonuç: Tüm iskemik SVH içinde bilateral talamik infarktlar oldukça nadirdir ve tipik olarak bilinç değişiklikleri, bakış paralizisi ve hafıza bozukluklarına neden olur. Bilateral talamik enfarktda etyolojik olarak en sık neden kardiyoembolizmdir ve prognoz genellikle iyidir. Talamik enfarktlar, lezyon yerlerine göre çeşitlilik gösteren bir kinik spektrum oluşturabilir hatta sadece psikiyatrik semptomlarla karşımıza çıkabilirler. Bu nedenle psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan bir hastada akut ya da subakut başlayan kişilik ve davranış değişikliklerinde talamik lezyonlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: talamik enfarkt, davranış değişiklikleri, iskemik inme

bilateral thalamic infarction with psychiatric symptoms: case report

Betül Tekin Güveli1, Ahmet Nalbant2, Metin Dedei Daryan1, Batuhan Kara3, Cengiz Dayan1, Dilek Ataklı1
1Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology, Neurosurgery; Department of Neurology
2Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology, Neurosurgery; Department of psychiatry
3Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology, Neurosurgery; Department of Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology, Neurosurgery; Department of Neuroradiology

Introduction: Thalamus is a mass of gray matter, which plays a role in the transmission of sensory and motor information to the primary sensory and motor centers of the cerebral cortex, cerebellum and basal ganglia. Vascular lesions of thalamus may occur in different syndromes depending on the affected nuclei. In this report, a case with acute evolving personality and behavior changes and detected bilateral thalamic infarction will be presented. Case: A 40-year-old male patient was brought to the psychiatric ER with complaints of acute excessive sleep and behavioral changing. His neurological examination was normal except for limited cooperation and dysarthria. There was hyperintensity in bilateral paramedian thalamic regions in diffusion MRI and hypointensity in the right side in the ADC. During clinical observation the patient occasionally had visual hallucinations and attempted suicide. The psychiatrist diagnosed the patient with psychotic disorder due to his general medical condition and olanzapine 10 mg / day was prescribed. Etiological tests were normal. The patient was discharged after clinical improvement on the tenth day of hospitalization. Conclusion: Bilateral thalamic infarcts are very rare in all ischemic cerebrovascular diseases and typically result in changing of consciousness, gaze palsy and memory. The most common etiological cause of bilateral thalamic infarct is cardioembolism and the prognosis is generally good. Thalamic infarcts have a clinical spectrum varying according to the location of the lesion and may even just be present with psychiatric symptoms. In acute or subacute personality and behavior changes in a patient with no history of psychiatric disorders, thalamic lesions should be considered.

Keywords: thalamic infarction, behavior changing, ischemic cerebrovasculer disease

Betül Tekin Güveli, Ahmet Nalbant, Metin Dedei Daryan, Batuhan Kara, Cengiz Dayan, Dilek Ataklı. bilateral thalamic infarction with psychiatric symptoms: case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 37-40

Sorumlu Yazar: Betül Tekin Güveli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w