ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut iskemik inmede intraarteryel trombolitik tedavi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği deneyimi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 13-17 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.67044

Akut iskemik inmede intraarteryel trombolitik tedavi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği deneyimi

Aylin Bican Demir1, Furkan Sarıdaş1, Özlem Taşkapılıoğlu1, Ömer Fatih Nas2, Bahattin Hakyemez2, Mustafa Bakar1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme ölüm nedenleri arasında 3. sırayı almaktadır ve fonksiyon kaybının başta gelen nedenlerindendir. Tüm inmelerin %80’den fazlası iskemik kökenlidir. Akut iskemik inme hızlı tedavi gerektiren acil bir durumdur. Çalışmamızda kliniğimizde intra-arteriyel tedavi uygulanan hastalarımızın sonuçlarını paylaşmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 2008-2013 yılları arasında hastanemiz acil servisinde nörolojik defisiti olup CT’de kranyal hemoraji olmayan ve Girişimsel Radyoloji departmanınca DSA eşliğinde intraarteryel trombolitik tedavi uygulanan 40 hastanın retrospektif olarak biriktirilen verileri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 63,5 olan 13’ü kadın (32,5%) toplam 40 akut iskemik inme tanılı hasta alındı. İlk geliş NIHS değerleri ortalama 20,5(7-29) 24. Saatte ise 16(7-24) saptandı. Hastalara ortalama 12 mg (6-20 mg) intra-arteryel trombolitik dozu uygulandı. Intra-artelyel tedavi sonrası 24. saat NIHS skoru ortalamasında azalma gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde akut iskemik inme tedavisinde intra-arteriyel tedavi uygulanmaktadır. Bulgularımız, akut iskemik inme tedavisinde kullanılan IArt-PA’nın güvenli bir tedavi olduğunu ve ilk 3 ayda fonksiyon kaybını azalttığını göstermektedir. Bu çalışma ile, intra-arteriyel trombolitik tedavi deneyimlerimizi paylaşmak ve geniş serilerin verilerine ihtiyacını vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Trombolitik tedavi, doku plazminojen aktivatörü, akut iskemik inme

Intra-Arterial Thrombolytic Therapy İn Acute İschemic Stroke: Uludag University Medical Faculty Neurology Clinic Experience

Aylin Bican Demir1, Furkan Sarıdaş1, Özlem Taşkapılıoğlu1, Ömer Fatih Nas2, Bahattin Hakyemez2, Mustafa Bakar1
1Uludag University Faculty Of Medicine Department Of Neurology
2Uludag University Faculty Of Medicine Department Of Radiology

INTRODUCTION: Stroke as a cause of death ranks 3rd in our country as well as in the world. Furthermore, it causes a loss of labor especially with middle-aged patients because it generates morbidity. While more than 80% of the strokes are of ischemic origin, you get good and rapid results with acute ischemic stroke treatment. We want to present data of our patients who had intra-arterial treatment in our clinic.
METHODS: In our study, between the years 2008-2013, we 40 patients were evaluated retropectively collected data in our a neurological emergency intra-arterial thrombolytic therapy accompanied with DSA by radiology department to the patients who were admitted to the emergency department with stroke and had deficit in the neurological examination but non-cranial hemorrhage on CT.
RESULTS: There were 27 (67.5%) male and 13 (32.5%) female patients and the average age was 63.5 (23-78). The NIHSS scores were 7 – 29 (20.5 on average) and the first initial neurological examination. The intra-aretriel thrombolytic dose applied to the patients was 12 mg (6-20mg). The NIHSS scores after 24 hours were between 7 – 24 (6-20mg on average). After the Intra-arterial treatment was observed reduction in the average score NIHS on the 24 hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nowadays, intra-arterial therapy in acute ischemic stroke treatment, which is approved, is applied. We observed that the clinical status of the patients who had complete recanalisation and partial recanalisation were better in their 3th month. With this study, we wanted to share our experience in intra-arterial thrombolytic therapy and emphasize the need of larger series of data in literature

Keywords: Thrombolytic therapy, tissue plasminogen activator, acute ischemic stroke

Aylin Bican Demir, Furkan Sarıdaş, Özlem Taşkapılıoğlu, Ömer Fatih Nas, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar. Intra-Arterial Thrombolytic Therapy İn Acute İschemic Stroke: Uludag University Medical Faculty Neurology Clinic Experience. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 13-17

Sorumlu Yazar: Aylin Bican Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w