ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SEREBRAL HEMİSFERİK İNFARKTLARDA KARDİAK OTONOMİK DİSFONKSİYON [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(2): 41-43

SEREBRAL HEMİSFERİK İNFARKTLARDA KARDİAK OTONOMİK DİSFONKSİYON

Faik BUDAK1, Hüsnü EFENDİ1, Serap ORHAN1, Ali ÖVET1, Dilek URAL1, Sezer KOMŞUOĞLU1, Baki KOMŞUOĞLU1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Deneysel ve klinik çalışmalardan, serebrovaskuler hastalıkların kardiak otonomik fonksiyonları etkilediği ve kardiak aritmilere neden olarak ani ölümlere yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmada akut iskemik serebrovaskuler atak nedeniyle başvuran 25 hasta (12 kadın, 13 erkek) ve 10 kişilik yaş ve cins benzer kontrol grubunda kalp hızı değişkenlikleri incelendi. Hastaların 10'u sağ hemisfer infarktı, 15'i ise sol heınisfer infarktı idi. Hastalarda SD (standard deviation; kalp atım hızı standart deviasyonu), SDNN (standart deviation of normal RR intervals; normal RR intervallerinin standart deviasyonu), RMSSD (root mean square of successive differences; RR intervalleri arasındaki farkın karekökü), SDANN (5 minute avarage of normal RR intervals; RR intervallerinin 5 dakikalık ortalaması) parametreleri değerlendirildi. Sonuç olarak tüm inmeli hastalar göz önüne alındığında SDNN ve SDANN değerleri akut iskemik serebrovaskuler hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Sağ hemisfer lezyonlu hastalar normal kontrol denekleri ile karşılaştırıldığında SDNN ve SDANN değerleri anlamlı olarak düşüktü. Bu bulgular kardiak otonomik kontrolde hemisferik yapıların rolü olduğunu ve serebral iskemik olayların kalp hızı değişkenliğine yol açtığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral hemisferik infarkt, kalp atım hızı, otonomik disfonksiyon.

CARDIAC OUTONOMIC DYSFUNCTION iN CEREBRAL HEMISPHERIC INFARCTS

Faik BUDAK1, Hüsnü EFENDİ1, Serap ORHAN1, Ali ÖVET1, Dilek URAL1, Sezer KOMŞUOĞLU1, Baki KOMŞUOĞLU1

As a result of experimental and clinical studies, cerebrovascular diseases are known to influence the cardiac autonomic functions and cause sudden deaths by making cardiac arrhythmia's. Recent studies show the asymmetry between the autonomic functions of the cerebral hemispheres. We evaluated 25 patients (12 women and 13 men) who had acute ischemic cerebrovasculer attack and 10 controls. Heart rate variability (HRV) was measured by SDNN (standart deviation of normal RR intervals), SDANN (5 minute avarage of normal RR intervals), RMSSD (root mean square of successive differences). As a result, by considering all the stroke patients, SDNN and SDANN values were significantly decreased in addition patients with right hemispheric lesion had meaningfully lower SDNN and SDANN values compared to control group. SDANN value was more prominently lower in right hemispheric infarct. These findings support the evidence that hemispheric structures are important in cardiac autonomic control and leads to decreased HRV.

Keywords: Cerebral hemispheric infarcts, heart rate variability, autonomic dysfunction.

Faik BUDAK, Hüsnü EFENDİ, Serap ORHAN, Ali ÖVET, Dilek URAL, Sezer KOMŞUOĞLU, Baki KOMŞUOĞLU. CARDIAC OUTONOMIC DYSFUNCTION iN CEREBRAL HEMISPHERIC INFARCTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(2): 41-43
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w