ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
MİTRAL KAPAK HASTALIĞl VE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSA SEKONDER GELİŞEN BİR SEREBROVASKÜLER HASTALIK OLGUSU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 25-27

MİTRAL KAPAK HASTALIĞl VE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSA SEKONDER GELİŞEN BİR SEREBROVASKÜLER HASTALIK OLGUSU

Meral MİRZA1, Ali ÜNAL1, Abdullah TALASLIOĞLU1, Aysun AKBOYRAZ1, Yahya KARAMAN1, Petek KARAGÖZ1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Bu çalışmada mitral kapak hastalıgına sekonder geliştiği tahmin edilen, fakat takiplerinde sistemik lupus eritematozusda saptanan bir serebrevasküler hastalık olgusu sunulacakhr. Iki majör risk faktörünün aynı hastada tesadüfen bulunması olgunun orijinalliğini belirlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak hastalığı, Serebrovasküler hastalık, Sistemik Lupus Eritematozus.

A CASE OF CEREBROVASCULAR DISEASE WHICH DEVELOPED SECONDARY TO MiTRAL VALVE DISEASE AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Meral MİRZA1, Ali ÜNAL1, Abdullah TALASLIOĞLU1, Aysun AKBOYRAZ1, Yahya KARAMAN1, Petek KARAGÖZ1
Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kayseri, Turkey

In this study, a case of cerebrovascular disease which presumably developed secondary to mitral valve disease and also had systemic lupus erythematosus will be presented. The case was considered as original since two major risk faclors have been detected coincidentally in the same patient.

Keywords: Mitral valve disorder, cerebrovascular disease, systemic lupus erythematosus.

Meral MİRZA, Ali ÜNAL, Abdullah TALASLIOĞLU, Aysun AKBOYRAZ, Yahya KARAMAN, Petek KARAGÖZ. A CASE OF CEREBROVASCULAR DISEASE WHICH DEVELOPED SECONDARY TO MiTRAL VALVE DISEASE AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 25-27
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w