ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Endovasküler Tedavide Anestezi Stratejileri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 1-7 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.96158

Endovasküler Tedavide Anestezi Stratejileri

Zehra Uysal Kocabaş1, Özlem Aykaç1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Recep Baydemir2, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Yoğun Bakım Bilim Dalı, Eskişehir
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Büyük damar oklüzyonunun neden olduğu akut iskemik inme tedavisinde girişimsel yöntemlerle doğrudan pıhtıya müdahale edilen endovasküler tedavi yöntemleri seçilmiş hasta gruplarında standart tedavi haline gelmiştir. Hem zaman kaybını en aza indirmek için hem de hemodinamik stabilitenin sağlanması açısından endovasküler inme hastalarında perioperatif evrede uygulanacak anestezi stratejisini iyi belirlemek gerekir. Geçmiş yıllarda yapılan retrospektif çalışmaların çoğu bilinçli sedasyonun daha avantajlı olabileceğini göstermiştir. Ancak yapılan son randomize kontrollü çalışmalarda ise genel anestezinin bilinçli sedasyona göre daha kötü nörolojik sonuçlara yol açtığı gösterilememiştir. Bu derlemede anestezi seçimlerinin hasta sonuçlarını nasıl etkilediği son yayınlar eşliğinde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, endovasküler tedavi, sedasyon, anestezi.

Anesthesia Strategies in Endovascular Treatment

Zehra Uysal Kocabaş1, Özlem Aykaç1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Recep Baydemir2, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology and Neurological Intensive Care, Eskişehir, Turkey
2Erciyes University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Kayseri, Turkey

Endovascular treatment modalities that directly retrieve the clot have become standard strategies in the care of acute ischemic stroke with major vessel occlusion in selected patient groups. The anesthetic strategy applied in the perioperative stage of endovascular treatment should be well determined in order to minimize loss of time and to maintain hemodynamic stability. Most retrospective studies in previous years have shown that conscious sedation may be more advantageous. However, in recent randomized controlled trials, it has not been shown that general anesthesia leads to worse neurological outcomes when compared to conscious sedation. In this review, the effect of anesthetic strategy selection on patient outcome will be presented in the context of recent publications.

Keywords: Acute ischemic stroke, endovascular treatment, sedation, anesthesia.

Zehra Uysal Kocabaş, Özlem Aykaç, Ezgi Sezer Eryıldız, Recep Baydemir, Atilla Özcan Özdemir. Anesthesia Strategies in Endovascular Treatment. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Zehra Uysal Kocabaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w