ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Mekanik trombektomi yapılan akut iskemik inme hastalarında iyi klinik sonucu belirleyen faktörler [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 28-37 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.03779

Mekanik trombektomi yapılan akut iskemik inme hastalarında iyi klinik sonucu belirleyen faktörler

Serhan Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Mekanik trombektomi (MT), büyük damar tıkaniklığına bağlı iskemik inme tedavisinin en etkili yöntemidir. Başarılı rekanalizasyona rağmen bazı hastalarda iyi klinik sonuç elde edilememektedir. Bu çalışmanın amacı akut iskemik inmeli hastalarda MT sonrası iyi klinik sonuç üzerine etkili faktörleri saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2021 yılları arasında mekanik trombektomi yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. İnternal karotid arter ya da orta serebral arterin M1 segment oklüzyonu olan ve mekanik trombektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Modifiye Rankin Skalası skorunun 0-2 arasında olması iyi klinik sonuç olarak tanımlandı.
BULGULAR: Toplam 110 hasta çalışmaya dahil edildi. İyi klinik sonuç 56 (%50,9) hastada izlendi. İyi klinik sonuç grubunda daha düşük yaş (P=0,000), kan glukozu (p=0,018), nötrofil-lenfosit oranı (NLR) (p=0,010), C-reaktif peptid (CRP) (p=0,004) ve diastolik kan basıncı (p=0,009) izlendi. Kötü klinik sonuç grubunda ise daha yüksek giriş ve 24. saat NIHSS skoru izlendi (sırasıyla p=0,000, p=0,000). İyi klinik sonuç grubunda daha fazla iyi kollateral (p=0,000) ve başarılı rekanalizasyon (p=0,000) oranları izlendi. İntraserebral kanama iyi klinik sonuç grubunda daha düşük oranda izlendi(p=0,007).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İyi kollateral dolaşım ve başarılı rekanalizasyon iyi klinik sonucun en önemli belirleyicileridir. İntrasereral kanama ise kötü klinik sonuç ile ilişkilidir. Genç yaş, düşük kan glikozu, NLR, CRP, girişteki ve 24. saatteki NIHSS skorları, diastolik kan basıncı ve işlem süresi iyi klinik sonucun diğer belirleyici faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: İyi klinik sonuç, iskemik inme, mekanik trombektomi, prediktörler.

Predictors of good clinical outcome in acute ischemic stroke patients after mechanical thrombectomy

Serhan Yıldırım
Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Kocaeli, Türkiye

INTRODUCTION: Mechanical thrombectomy(MT) is recommended treatment for acute ischemic stroke patients due to large vessel occlusions. Despite successful recanalization, patients may not have a good clinical outcome. This study aims to identify the predictors of good clinical outcome in acute stroke patients treated with MT.
METHODS: This study was designed retrospectively. Acute ischemic stroke patients treated with mechanical thrombectomy because of the internal carotid artery or M1 segment of the middle cerebral artery occlusion between 2018 and 2022 were included in this study. mRS score ≤2 on the 90th day was defined as a good clinical outcome.
RESULTS: A total of 110 patients were treated with MT. Good clinical outcomes occurred in 56 (50.9%) of patients. Good clinical outcome group had decreased levels of age(p<0.000), glucose(p=0.018), neutrophil-lymphocyte ratio(NLR) (p=0.010), C-reactive peptide(CRP) (p=0.004) and diastolic blood pressure(DBP) (p=0.009). The poor clinical outcome group had increased NIHHS scores at onset(p<0.001) and 24th hour(p<0.001). The good clinical outcome had higher rates of good collaterals(p<0.001) and successful recanalization(p<0.001). The rate of intracerebral hemorrhage was significantly low in the good clinical outcome group (p=0.007).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Good collaterals and successful recanalization are predictors of good clinical outcomes. ICH is a predictor factor of poor clinical outcomes. Younger age, decreased glucose, NLR, CRP, NIHSS score at onset and 24th hour, DBP, and procedure time are other predictors of good clinical outcome.

Keywords: Good clinical outcome, ischemic stroke, mechanical thrombectomy, predictors.

Serhan Yıldırım. Predictors of good clinical outcome in acute ischemic stroke patients after mechanical thrombectomy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 28-37

Sorumlu Yazar: Serhan Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w