ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2024


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

TIP HABERI
2.
Türkiye’de akut inme gündemi: 2023
Acute stroke agenda in Turkey: 2023
Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2023.23500  Sayfalar 1 - 5

3.
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları
Turkish Cerebrovascular Diseases Society informative studies for patients and their relatives
Bijen Nazlıel, Çigdem Akbaş Ilgaz
doi: 10.5505/tbdhd.2023.93585  Sayfalar 6 - 9

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Akut talamik hemorajik inmenin erken dönemindeki mortalite skorları ve hematom hacmi kötü prognozu öngörebilir
Mortality scores and volume of hematoma in the early period of acute thalamic hemorrhage stroke could predict poor prognosis
Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
doi: 10.5505/tbdhd.2022.73745  Sayfalar 10 - 15

5.
İntravenöz trombolitik tedavi etkinlik ve güvenilirliğine lipoprotein(a) düzeyinin etkisi
The effect of lipoprotein(a) level on the efficiency and safety of intravenous thrombolytic therapy
Ezgi Yılmaz, Elif Sarıönder Gencer, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2022.99815  Sayfalar 16 - 21

6.
Baziller arter oklüzyonlarının endovasküler tedavisinde THRIVE skoru kullanımı ve klinik sonlanım belirteçleri
Utility of THRIVE score in endovascular treatment of basilar artery occlusions and clinical outcome markers
Fatma Ger Akarsu, Ezgi Sezer Eryıldız, Zaur Mehdiyev, Özlem Aykaç, Zehra Uysal Kocabaş, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.34713  Sayfalar 22 - 27

7.
Mekanik trombektomi yapılan akut iskemik inme hastalarında iyi klinik sonucu belirleyen faktörler
Predictors of good clinical outcome in acute ischemic stroke patients after mechanical thrombectomy
Serhan Yıldırım
doi: 10.5505/tbdhd.2023.03779  Sayfalar 28 - 37

8.
İnme sonrasında sosyal destek, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki: Bir vaka kontrol çalışması
Relationships among social support, exercise capacity and quality of life of stroke survivors: A case-control study
Olaoluwa Omoniyi, Taofeek Oluwole Awotidebe, Adekola Babatunde Ademoyegun, Ibukun Grace Falokun, Oluwatobi Benjamin Omisore, Adepeju Ademilola Kolade, Oluwatobi Joseph Adesokan, Adekola John Odunlade, Rufus Adesoji Adedoyin
doi: 10.5505/tbdhd.2023.40360  Sayfalar 38 - 45

OLGU BILDIRILERI
9.
Pulsatil tinnitusun nadir bir nedeni: Dilate posterior kondiller venler
A rare cause of pulsatile tinnitus: Enlarged posterior condylar venous
Baki Doğan, Zehra Uysal Kocabaş, Hasan Bayındır, Fatma Ger Akarsu, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.46704  Sayfalar 46 - 49

10.
Asemptomatik CADASIL hastasında SARS-CoV-2 virüsü tarafından tetiklenen multipl serebral enfarktlar: Olgu sunumu
Multiple cerebral infarcts triggered by SARS-CoV-2 virus in an asymptomatic CADASIL patient: Case report
İpek Güngor Doğan, Özge Gönül Öner, Merih Kalamanoglu Balcı, Gülay Kenangil, Serkan Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.74429  Sayfalar 50 - 53

LookUs & Online Makale
w