ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Fahr’s Hastalığı (ilerleyici idyopatik strio-pallido-dentat kalsinozis): Olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 77-79

Fahr’s Hastalığı (ilerleyici idyopatik strio-pallido-dentat kalsinozis): Olgu sunumu

Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün
Adana Numune Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana

Fahr’s hastalığı (ilerleyici idyopatik strio-pallidodentat kalsinozis), patolojik olarak bazal ganglionlar, serebral hemisfer beyaz cevherinde ve serebellumun dentat nükleuslarında bilateral damarsal nonarteriosklerotik kalsifikasyonlar ile karakterizedir. Klinik tablo değişkenlik göstermekle birlikte hastaların çoğunda nöropsikiyatrik semptomlar, nöbet, konuşma bozuklukları, demans ve ekstrapiramidal veya serebellar disfonksiyon gibi durumlar görülebilir. Bu yazıda zeka geriliği ve epileptik status ile karakterize Fahr’s hastalığı olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fahr’s hastalığı, strio-pallidodentat kalsinozis.

Fahr’s Disease (progressive idiopathic strio-pallido-dentate calcinosis): Case report

Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün
Adana Numune Hospital, Neurosurgery Clinic, Adana, Turkey

Fahr’s disease (Progressive idiopathic strio-pallidodentate calcinosis) is characterized with bilateral vascular, non-arteriosclerotic, pathological calcifications in white matter of cerebral hemispheres and cerebellar dentate nucleus. Although clinical symptoms are variable, seizures, speech disorder, neuropsychiatric symptoms, cerebellar and extrapyramidal disfunctions are mostly seen. In this manuscript, a Fahr’s disease case with mental retardation and status epilepticus will be reported.

Keywords: Fahr’s disease, strio-pallidodentate calcinosis.

Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün. Fahr’s Disease (progressive idiopathic strio-pallido-dentate calcinosis): Case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 77-79

Sorumlu Yazar: Ali İhsan Ökten
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w