ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
TEKRARLAYICI SEREBRAL HEMORAJİK İNFARKT İLE PREZENTE OLAN PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTLİ BİR OLGU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 139-144

TEKRARLAYICI SEREBRAL HEMORAJİK İNFARKT İLE PREZENTE OLAN PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTLİ BİR OLGU

Belgin KOÇER1, Nalan GÖKÇE1, Şule BİLEN1, Fikri AK1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, Ankara

Primer santral sinir sistemi vasküliti sıklıkla başağrısı, konfüzyon ve strok kliniği ile prezente olur. Nöroradiyolojik olarak intraparenkimal, subaraknoidal kanama, hemorajik kortikal infarkt ve kliniğinde fokal motor nöbet ile prezente olan nadir olgu bildirilmiştir. Başağrısı, bulantı, kusma, sağ kol ve bacakta kasılma ve güçsüzlük şikayetleri ile başvuran kırkbeş yaşında bir kadın olgu sunmaktayız. Özgeçmişinde 5 ay önce geçirilmiş sol hemiparezi vardı. Nörolojik muayenesinde kısmi duyusal afazi, dizartri, sağ santral fasiyal paralizi ve sağ hemiparezi tesbit edildi. ikinci gününde sağda fokal motor nöbet ve sonrasında iki kez jeneralize tonik klonik nöbet izlendi. Laboratuvar incelemesinde sistemik vaskülit lehine bulgu tesbit edilmedi. BT ve MRI'da sağ temporoparietal bölgede kronik süreçte rezorbsiyon alanı ve sol ve sağ posterior parietal bölgede multiple kortikal lobüle hemorajik infarkt alanı izlendi. DSA'da anterior serebral sulama alanında düzensizlik ve oklüzyon görüldü. Metilprednisolon 7 gün süre ile iv.1 gr / gün ve ardından oral metilprednisolon tedavisi sonrasında nöbet tekrarı olmadı ve nörolojik muayenede belirgin düzelme görüldü. Fokal motor nöbet ve tekrarlayıcı hemorajik kortikal infarkt tablosunun primer santral sinir sistemi vasküliti için nadir bir prezentasyon olması nedeniyle olguyu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Serebral vaskülit; izole anjiit; magnetik rezonans görüntüleme; serebral kanama; primer anjiit.

PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM VASCULITIS PRESENTED WITH RECURRENT CEREBRAL HEMORRHAGIC INFARCTION: A case report

Belgin KOÇER1, Nalan GÖKÇE1, Şule BİLEN1, Fikri AK1

Primary central nervous system vasculitis is frequently presented with headache, confusion and stroke symptoms. in neuroradiologic evaluation intraparenchymal and subarachnoid bleeding, hemorrhagic cortical infarction and clinical presentation with focal motor seizure were rarely reported. We reported a 45 years old female patient who presented with headache, nausea, vomiting and weakness of right arın and leg. At her past history she had a left hemiparesis as a result of cerebrovascular disease. At her neurologic examination parcial sensorial aphasia, dysartri, right central facia) paralysis and hemiparesis were present. At the second day of her hospitalization, she had a focal motor and two generalized tonic-clonic seizure. in her laboratory evaluation positive results for systemic vasculitis were absent. in CT and MRI evaluation there was chronic reabsorbed area at the right temporoparietal region accompanied with multiple cortical lobular hemorrhagic infarction area at left posterior parietal region. in digital substraction angiography (DSA) there was irregularity and occlusion in the anterior cerebral artery perfusion area. We treated her with 1 gr/day parenterally methylprednisolone for 7 consequctive days and continue with oral methylprednisolone. After the startment of treatment she no longer had seizures and her neurologic condition improved. We present this case because we believe focal motor seizure with recurrent hemorrhagic cortical infarction is a rare presentation for primary central nervous system vasculitis.

Keywords: Cerebral vasculitis; isolated angiitis; magnetic resonance imaging (MRI); cerebral hemorrhagic; primary angiitis.

Belgin KOÇER, Nalan GÖKÇE, Şule BİLEN, Fikri AK. PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM VASCULITIS PRESENTED WITH RECURRENT CEREBRAL HEMORRHAGIC INFARCTION: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 139-144
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w