ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Bir devlet hastanesi bünyesinde bulunan bağımsız nitelikteki inme ünitesinin verileri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 94-104 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.08216

Bir devlet hastanesi bünyesinde bulunan bağımsız nitelikteki inme ünitesinin verileri

Refik Kunt1, Rahime Aslan2
1Serbest Nöroloji Hekimi, Aydın
2Aydın Devlet Hastanesi, İnme Ünitesi, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme üniteleri sayesinde akut beyin damar hastalıklarında mortalite ve morbidite oranları azalmakta, yaşam kalitesi artmakta ve klinik sonlanımlar daha iyi olmaktadır. Ülkemizde inme ünitesi ile ilgili veriler üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının bildirdiği yayınlara dayanmaktadır. Hastaların genellikle ilk başvuru yeri olan devlet hastaneleri ile ilgili veri yoktur. Bu yazı ile; ikinci basamak devlet hastanesinde bağımsız özellikte (nöroloji servisi ve yoğun bakımdan farklı) olan inme ünitesinde yatan hastalar ile ilgili toplanan ilk 6 aylık veriler sunularak ülkemiz literatürüne katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnme ünitenin açıldığı tarihten itibaren ilk altı aylık süre zarfında yatan hastaların sosyodemografik, etiyolojik ve klinik özelliklerini içeren verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya; yaş ortalaması 70 yıl olan, 48’i kadın (%55) toplam 88 hasta alındı. Hastaların %82’si iskemik inme, %11’i hemorajik inme ve %7’si geçici iskemik atak tanılıydı. En sık rastlanan risk faktörü hipertansiyondu (%82). İnme Sonrası değerlendirme ölçeklerine göre ağır nörolojik tabloda ve fonksiyonel olarak bağımlı olan hastalar hemorajik inmelilerdi. İskemik inme etiyolojik olarak TOAST’a göre sınıflandırıldığında en sık sebep nedeni belirlenemeyen gruptu (%51). En sık görülen lezyon lokalizasyonları; iskemik inmeli hastalarda parietal lob (%36), hemorajik inmelilerde ise putamen/globus pallidum (%50) olarak belirlendi. İskemik inmelilerin % 21’ine intravenöz trombolitik tedavi uygulandı ve bu hastaların semptom-kapı, kapı-görüntüleme, kapı-iğne, semptom-iğne zamanlarının medyan değerleri (±standart sapma) dakika olarak sırası ile 92±55, 17±10, 82±41 ve 195±41 saptandı. Trombolitik tedavi verilen 2 hastada (%13) intrakranial hemoraji komplikasyonu oldu. %13’ü iskemik, %17’si hemorajik alt grupta olmak üzere tüm hastaların %11’i ilk bir ay içinde kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnme ünitelerinin nöroloji servisi ve nöroyoğun bakım dışında dizayn edilmesi sayesinde, farklı branştan ve başka hastanelerden gelebilecek sevklerin ve yatışların önüne geçilecek böylece inme yatağı kavramı önem kazanacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnme ünitesi, devlet hastanesi, iskemik inme, hemorajik inme, geçici iskemik atak, inme yatağı

Data of the independent stroke unit in the state hospital

Refik Kunt1, Rahime Aslan2
1Freelance Neurologist
2Stroke Unit, Aydın State Hospital, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: Through to the stroke units, mortality and morbidity rates in acute cerebrovascular diseases decrease, quality of life increases and clinical outcomes are better. The data on the stroke unit in our country are based on publications reported by tertiary healthcare institutions. There is no data on state hospitals, which are usually the first application places of patients. With this article; It is aimed to contribute to the literature of our country by presenting the first 6 months data collected on patients hospitalized in the stroke unit, which are independent (different from the neurology service and intensive care unit) in the secondary state hospital.
METHODS: The data including sociodemographic, etiological and clinical characteristics of the patients hospitalized during the first six months after the stroke unit was opened were retrospectively analyzed.
RESULTS: A total of 88 patients, 48 of whom were women(55%), with an average age of 70 years were included. 82% of the patients were diagnosed with ischemic stroke. The most common risk factor was hypertension(82%). When ischemic stroke was etiologically classified according to TOAST, the most common cause was the group whose cause could not be determined(51%). The most common lesion localizations; parietal lobe(36%) in patients with ischemic stroke and putamen / globus pallidum(50%) in hemorrhagic stroke patients. Intravenous thrombolytic therapy was applied to 21% of ischemic stroke patients and the median (±standard deviation) time of symptom-door, door-imaging, door-needle, symptom-injection in minutes was found to be 92±55, 17±10, 82±41 and 195±41, respectively. Intracranial hemorrhage complication occurred in 2 patients(13%) who were given thrombolytic therapy. 11% of all patients died within the first month.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Through to the design of the stroke units outside of the neurology service and neuro-intensive care, referrals and hospitalizations from different branches and other hospitals will be prevented, thus the concept of stroke bed will gain importance.

Keywords: Stroke unit, state hospital, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, transient ischemic attack, stroke bed

Refik Kunt, Rahime Aslan. Data of the independent stroke unit in the state hospital. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 94-104

Sorumlu Yazar: Refik Kunt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w