ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut iskemik inmede son yaklaşımlar [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 49-54 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.25743

Akut iskemik inmede son yaklaşımlar

Selim Kayacı1, Erdem Gürkaş2, Şule Bilen2, Gıyas Ayberk3, Faik Özveren1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara
3Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak beyin iskemisine yaklaşımda yeni yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemleri akut dönemde yapılan müdahaleler ve iskemiyi önlemeye yönelik teknikler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bu yazıda akut iskemik inmede tüm Dünya’da kullanılmaya başlanılan intraarteryel tromboliz, mekanik trombektomi ve intrakranyal anjioplasti ile stentleme teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. Nöroendovasküler tedavi adı altında toplanan bu işlemler indirekt bir ameliyat olup nöroloji, nöroşirürji ve radyoloji uzmanlıklarının birlikte çalışmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle yakın gelecekte yalnızca inme ile ilgilenen hibrid bir dalın oluşması olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Anjioplasti, beyin iskemisi, intraarteryel tromboliz, stentleme

Recent approaches in acute ischemic stroke

Selim Kayacı1, Erdem Gürkaş2, Şule Bilen2, Gıyas Ayberk3, Faik Özveren1
1Rize University Faculty Of Medicine Department Of Neurosurgery, Rize
2Ankara Numune Education And Investigation Hospital Neurology Clinic, Ankara
3Ankara Atatürk Education And Investigation Hospital 2nd Neurosurgery Clinic, Ankara

Recent technological developments caused new methods of techniques in the treatment of brain ischemia. These methods could be categorized into two types as acute stage interventions and preventive techniques for development of ischemia. In this report, intraarterial thrombolysis, mechanical thrombectomy, intracranial angioplasty and stenting techniques were being described, which were started to be used in the world. These interventions are indirect surgery, subspecialised as neuroendovascular therapy, and require the neurologists, neurosurgeons and radiologists to work as a team. Therefore, it is possible to establish a new hybride branch caring for only stroke patients in the near future.

Keywords: Angioplasty, brain ischemia, intraarterial thrombolysis, stenting

Selim Kayacı, Erdem Gürkaş, Şule Bilen, Gıyas Ayberk, Faik Özveren. Recent approaches in acute ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 49-54

Sorumlu Yazar: Faik Özveren, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w