ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 2 Year : 2024


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - Ağustos 2011
TEMEL BILGILER
1.
Laküner infarktlar ve laküner sendromlar
Lacunar infarcts and lacunar syndromes
Ali Kemal Erdemoğlu, Eser Başak Sevgi
doi: 10.5505/tbdhd.2011.25744  Sayfalar 37 - 48

LITERATÜR ÖZETLERI
2.
Akut iskemik inmede son yaklaşımlar
Recent approaches in acute ischemic stroke
Selim Kayacı, Erdem Gürkaş, Şule Bilen, Gıyas Ayberk, Faik Özveren
doi: 10.5505/tbdhd.2011.25743  Sayfalar 49 - 54

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Akut iskemik inmede orta serebral arter pulsatilite indeksi ile prognoz ilişkisi
The association between middle cerebral artery pulsatility index and prognosis in acute ischemic stroke
Mehmet Baydemir, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2011.55265  Sayfalar 55 - 61

4.
Spontan intraserebral kanama sonrası hastane içi mortalitenin tek öngörücüsü olarak hematom hacmi
Hematoma volume as a sole predictor of in-hospital mortality following spontaneous intracerebral
Özlem Kayım Yıldız, Ethem Murat Arsava, Erhan Akpınar, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2011.29392  Sayfalar 63 - 66

OLGU BILDIRILERI
5.
Nadir görülen bir subklaviyan çalma varyantı
A rare subclavian steal variant
Gülnur Tekgöl Uzuner, Alper Yurdasiper, Serdar Akyüz
doi: 10.5505/tbdhd.2011.58066  Sayfalar 67 - 68

6.
Olgu Sunumu; Tekrarlayan Primer İntraserebral Kanamalı Genç Olguda Rastlantısal Dev Serebral Anevrizma Varlığı
Accidental Giant Cerebral Aneurysm in A Case With Recurrent Primary Intracerebral Hemorrhage: Case Report
Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit
doi: 10.5505/tbdhd.2011.38258  Sayfalar 69 - 72

7.
Bir nörobruselloz olgusu
A case of neurobrucellosis
Esra Okuyucu, Serkan Yılmazer, Havva Özlem Dede, İsmet Melek, Taşkın Duman
doi: 10.5505/tbdhd.2011.98698  Sayfalar 73 - 76

LookUs & Online Makale
w