ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Normal ortak-internal karotis ve vertebral arterlerde ölçüm ve Doppler parametrelerinde gözlemciler arası uyum ve değişkenlik [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 51-56

Normal ortak-internal karotis ve vertebral arterlerde ölçüm ve Doppler parametrelerinde gözlemciler arası uyum ve değişkenlik

Baki Adapınar, Nevbahar Akçar, Mahmut Kebapçı, Kadriye Bilge Aslan, Tamer Kaya
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: İdeal bir tanısal testin en önemli özelliği sonuçlarının yeniden üretilebilirliğidir. İki farklı uygulayıcının normal olarak saptadıkları ortak ve internal karotis (OKA ve İKA) vertebral arterde (VA) Doppler US ölçüm sonuçlarını değerlendirerek, aralarındaki uyum ve değişkenlik oranlarını araştırmayı, dolayısıyla bu arterlerde Doppler US incelemesinde elde edilen sonuçların tutarlılıklarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 20 normal olguda bilateral OKA, İKA ve VA’de kan akım hızları ve damar çap ve lümen alanları ölçüldü. Elde edilen iki ayrı veri setinde uyum katsayıları, değişkenlikler ve değişkenlik katsayıları hesaplandı.
BULGULAR: Akım hızı ölçümlerinde uyumluluk değerleri VA, İKA ve OKA da sırasıyla ortalama 0.745, 0.632 ve 0.468 r değerleri ile çok iyi, iyi ve orta düzeyde bir uyumluluk katsayılarına ulaşıldı. Çap ölçüm değerlerinin uyumluluk katsayılarına bakıldığında VA, OKA ve İKA da r değerleri sırasıyla 0.646, 0.461, 0.343 saptandı. Alan ölçümlerinde uyum katsayıları OKA ve İKA da 0.437-0.546 aralığında hesaplandı. Pulsatilite indeksi A/B ve RI oranları için VA de ortalama uyum katsayısı 0.672, İKA için uyumluluk katsayısı ortalama 0.545, OKA’da ise ortalama 0.479 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doppler US ölçümlerinde uygulayıcılar arası değişkenlik kaçınılmazdır. Farklı aygıtlarda, farklı uygulayıcıların, farklı zamanlarda yaptıkları Doppler US uygulamalarında yapılan ölçümlerde tam bir tutarlılık sağlanamayacağından takip gereken olgularda aynı uygulayıcı ve aygıtların kullanılması incelemeler arasında uyumu arttırıcı bir yaklaşım olabilir.

Anahtar Kelimeler: Gözlemciler arası değişkenlik, gözlemciler arası uyumluluk, karotis Doppler incelemeleri, vertebral rter Doppler incelemeleri

Inter-observer correlation and variability in measurements and Doppler parameters of normal carotis communis-interna and vertebral arteries

Baki Adapınar, Nevbahar Akçar, Mahmut Kebapçı, Kadriye Bilge Aslan, Tamer Kaya
Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Reproducibility of results is an important feature of a diagnostic examination. We aimed to investigate correlation and variability of the Doppler measurement results of carotid communis (CC), carotid interna (CI) and vertebral arteries (VA), that were evaluated to be normal, which were performed by two observers.
METHODS: Doppler sonographies of CC, CI and VA were carried in 20 patients. Correlation, variability ratios were calculated for blood velocities, vessel diameters, cross sectional areas and Doppler parameters.
RESULTS: “r” ratios for blood velocities in VA, CI and CC were respectfully 0.745, 0.632, 0.468. Correlation ratios for diameter were 0.646, 0.461, and 0.343 respectfully for VA, CC and CI. Correlations for CC and CI cross sectional area were found to be in between 0.437-0.546. Average for pulsatility index; A/B and RI values were 0.672 in VA, 0.545 in CI and 0.479 in CC.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For variability between observers in Doppler US measurements is unavoidable, it is impossible to obtain consistency in measurements that were performed in different US equipments, at different times by different observers. It could be made useful to utilize same equipment and operator in follow-up examinations.

Keywords: Inter-observer variability, ınter-observer correlation, Carotid Doppler US, Vertebral artery Doppler US.

Baki Adapınar, Nevbahar Akçar, Mahmut Kebapçı, Kadriye Bilge Aslan, Tamer Kaya. Inter-observer correlation and variability in measurements and Doppler parameters of normal carotis communis-interna and vertebral arteries. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 51-56

Sorumlu Yazar: Baki Adapınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w