ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Beyindeki kollateral dolaşımın internal karotit arter darlığı ve klinik faktörler ile ilişkisi: Digital subtraction angiography (DSA) ile değerlendirme [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 105-109 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.37640

Beyindeki kollateral dolaşımın internal karotit arter darlığı ve klinik faktörler ile ilişkisi: Digital subtraction angiography (DSA) ile değerlendirme

İlker Öztürk1, Aygul Tantik Pak2, Gülçin Ortaç1, Derya Özdoğru1, Halit Fidancı1, Zulfikar Arlier1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adana
2Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kollateral dolaşımın iskemik inmenin hasarını azalttığı ve iskemik inmede prognostik önem taşıdığı bilinmektedir. Ancak kollateral dolaşımı etkileyen faktörün ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Karotis arter darlığının beyinde yarattığı metabolik değişiklikler sonucunda arteriogenezisi indükleyerek kollateral gelişimine neden olduğu düşünülmektedir. Biz de çalışmamızda beyinde kollateral gelişimine neden olacak klinik faktörleri ve karotis arter darlığının kollateral gelişimine etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2020-Ocak 2022 arasında renkli doopler ultrasonografi ile karotis arterlerinde darlık saptanan ve digital subtraction angiography (DSA) uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların karotis darlıklarının yüzdesi, sosyodemografik ve klinik verileri kaydedildi. DSA’da kollateral yapısı American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology/Society of Interventional Radiology (ASITN/SIR) Collateral Flow Grading derecelendirmesi örnek alınarak dört gruba ayrıldı. İstatistiksel anlamlılık için iyi kollateral (Grade 3-4) ve kötü kollateral (Grade 1-2) olmak üzere hasta grubu ikiye ayrılarak klinik verileri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın yaş ortalaması 67,1±10,2 olup, %37,5 (n=30)’i kadındı. Kollateral derecelendirmesine göre gruplandırıldığında Grade 1: %38,75 (n=31), Grade 2: %35 (n=28), Grade 3: %21,25 (n=17), Grade 4: %6,25 (n=5) hasta vardı. İyi kollateralle sahip hastalar ve kötü kollaterale sahip hastaların yaş, diyabet, hipertansiyon, LDL düzeyleri, trigliserit düzeyleri, klinik değişkenleri ve karotis arter darlıkları iki grup arasında analiz edildiğinde anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak inme hastalarında kollateral dolaşım oldukça önemlidir. Bizim çalışmamızda karotis arter darlığının kollateral dolaşıma etkisinin olmadığı saptanmıştır, klinik değişkenler ile kollateral gelişimi arasında korelasyon saptanmamıştır. Bu da kollateral gelişimini etkileyen farklı klinik faktörlerin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter, serebrovasküler hastalık, kollateral dolaşım, digital subtraction angiography (DSA).

The relationship of collateral circulation in the brain and internal carotid arterial stenosis and clinical factors: Evaluation with digital subtraction angiography (DSA)

İlker Öztürk1, Aygul Tantik Pak2, Gülçin Ortaç1, Derya Özdoğru1, Halit Fidancı1, Zulfikar Arlier1
1Adana City Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Adana, Turkey
2Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The preservation of flow through collaterals is known to reduce ischemic brain damage and has been shown to have prognostic value for outcomes patients with ischemic stroke. However, it is not known exactly what the factor affecting the collateral circulation is. It is thought that carotid artery stenosis causes collateral development by inducing arteriogenesis as a result of metabolic changes in the brain.In our study, we aimed to investigate the clinical factors that will cause the collateral circulation in the brain and the effect of carotid artery stenosis on collateral circulation.
METHODS: Patients who were diagnosed with stenosis by carotid vertebral arterial doopler USG and underwent digital subtraction angiography(DSA) between January 2020 and January 2022 were included in the study.The degree of carotid stenosis, sociodemographic and clinical data of the patients were recorded. Collateral structure in DSA was divided into four groups based on the American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology/Society of Interventional Radiology(ASITN/SIR) Collateral Flow Grading grading.For statistical significance, the patient group was divided into two as good collateral(Grade 3-4) and poor collateral(Grade 1-2), and their clinical data were compared.
RESULTS: The mean age of 80 patients included in the study was 67.1±10.2 and 37.5% (n=30) were female.When grouped according to collateral grading, Grade 1: 38.75% (n=31), Grade 2: 35% (n=28), Grade 3: 21.25% (n=17), Grade 4: 6.25% (n=5) there were patients.When the age, diabetes, hypertension, LDL and clinical variables of patients with good collaterals and patients with bad collaterals, carotid arterial stenosis were analyzed between the two groups, no significant difference was found(p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, collateral circulation is very important in stroke patients.In our study, it was found that carotid artery stenosis had no effect on collateral circulation, and no correlation was found between clinical variables and collateral circulation.This shows that there are different clinical factors affecting collateral development.

Keywords: Carotid artery, cerebrovascular disease, collateral circulation, digital subtraction angiography (DSA).

İlker Öztürk, Aygul Tantik Pak, Gülçin Ortaç, Derya Özdoğru, Halit Fidancı, Zulfikar Arlier. The relationship of collateral circulation in the brain and internal carotid arterial stenosis and clinical factors: Evaluation with digital subtraction angiography (DSA). Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 105-109

Sorumlu Yazar: Aygul Tantik Pak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w