ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnme sonrası epileptik nöbetler: Türk çok merkezli inme çalışması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 67-73

İnme sonrası epileptik nöbetler: Türk çok merkezli inme çalışması

Ali Akyol1, Nebahat Taşdemir2, Bülent Müngen3, Ali Soyuer4, Ali Özdemir Ersoy4, Suat Topaktaş5
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ
4Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri
5Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı ülkemizde inme sonrası epileptik nöbet görülme oranını ve risk faktörlerini saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla bir yıl süre ile ülkemizin değişik 40 Nöroloji kliniğinde inme tanısı konulmuş birbirini izleyen 2231 hasta değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 54’ü erkek, 58’i kadın olmak üzere toplam 112’sinde (% 5.02) epileptik nöbet saptandı. Hastaların 38’i (% 34) uykuda, 74’ü (% 66) uyanık iken nöbet geçirmişti. Vasküler patolojiye göre sınıflandırıldığında; birinde (% 0.89) geçici iskemik atak, 53’ünde (% 47.32) iskemik inme, 58’inde (% 51.78) hemorajik inme vardı. Nöbet geçiren olgularda inme risk faktörlerinden 85’inde (% 75.9) hipertansiyon, 32’sinde (% 28.6) eski inme, 18’inde (% 16.1) diabetes mellitus saptandı. Epileptik nöbet yönünden hastalarda yaş ve cinsiyet arasında fark saptanmadı (p>0.05). Hemorajik inmeler iskemik olanlardan daha fazla epileptik nöbet riski taşıyordu (p<0.001). İnme için risk faktörü olan diyabet, hipertansiyon, eski inme öyküsü nöbet gelişimi açısından risk faktörü olarak gözlenmedi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ayrıca diabetes mellitus nedeniyle düzenli antidiabetik kullananlarda inme sonrası epileptik nöbet görülme riski yüksek bulundu (p<0.05), ancak hipertansiyon nedeniyle düzenli antihipertansif alanlarda bu risk yüksek bulunmadı (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: İnme, nöbet.

Poststroke seizures: Turkish multicentric stroke trial results

Ali Akyol1, Nebahat Taşdemir2, Bülent Müngen3, Ali Soyuer4, Ali Özdemir Ersoy4, Suat Topaktaş5
1Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Neurology Aydın, Turkey
2Dicle University Faculty of Medical, Department of Neurology, Diyarbakır, Turkey
3Fırat University Faculty of Medical, Department of Neurology, Elazığ, Turkey
4Erciyes University Faculty of Medical, Department of Neurology, Kayseri, Turkey
5Cumhuriyet University Faculty of Medical, Department of Neurology, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the prevalence and some risk factors for poststroke seizures.
METHODS: 2231 consecutive patients who were diagnosed with stroke in 40 different Neurology Clinics in our country in one year period were included in this study.
RESULTS: Epileptic seizures were only developed in 54 male and 58 female patients (% 5.02). In 38 (% 34) of those patients seizures occured during sleep and while 78 (% 66) of them presented seizure while awake. According to vascular pathology; one patient (% 0.89) had transient ischemic attack, 53 (% 47.32) had ishemic stroke and 58 (% 51.78) had hemorrhagic stroke. Of the patients, 32 (% 28.6) had previous stroke story, 85 (% 75.9) had hypertension and 18 (% 16.1) had diabetes mellitus. There is no statistical differencies according to sex and age (p>0.05). Hemorrhagic stroke had higher risk for poststroke seizures than ischemic stroke (p<0.05). Although hypertention, diabetes mellitus and previous stroke story were important risk factors for stroke, they were not found as a risk factor for poststroke seizures (p>0.05). On the other hand, poststroke seizures were observed higher frequency in regular antidiabetic drug user patients with diabetes and stroke (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Contrary to this result, poststroke seizures were lower incidence at regular antihypertensive drug user patients with stroke and hypertention (p>0.05).

Keywords: Stroke, seizure.

Ali Akyol, Nebahat Taşdemir, Bülent Müngen, Ali Soyuer, Ali Özdemir Ersoy, Suat Topaktaş. Poststroke seizures: Turkish multicentric stroke trial results. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 67-73

Sorumlu Yazar: Ali Akyol
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w