ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Erken lökosit ve nötrofil yüksekliğinin serebral venöz trombozda prognostik önemi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 39-42 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.43531

Erken lökosit ve nötrofil yüksekliğinin serebral venöz trombozda prognostik önemi

Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Serebral ven trombozunun (SVT) oluşması ve rekanalize olmasında venöz staz, genetik ve kazanılmış faktörler gibi birçok faktör yanı sıra inflamasyonun önemi de vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, inflamasyonun önemli göstergeleri olan total lökosit, nötrofil ve lenfosit sayıları ile nötrofil/lenfosit oranının SVT’de erken dönem değişikliklerini araştırdık.
YÖNTEMLER: 2007 ile 2011 tarihleri arasında kliniğimizde SVT tanısıyla takip ve tedavileri yapılmış olan parankimal lezyonu olan ve olmayanlar olguların kan sayım parametreleri kontrol grubu ile karşılaştırılarak incelendi.
BULGULAR: Parankimal lezyonu olan SVT’li hasta grubunda erken dönem lökosit ve nötrofil değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı kontrol grubuna göre belirgin derecede yüksekti.
SONUÇ: SVT’li hastaların başvuru sırasındaki inflamasyonun düzeyi ile hastalığın şiddeti arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki tedavi ve prognoz tayininde yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Serebral ven trombozu, lökositler, parankim lezyonu.

The prognostic value of increased leukocyte and neutrophil counts in the early phase of cerebral venous sinus thrombosis

Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
İnönü University Turgut Özal Medical Centre, Department of Neurology, Malatya

OBJECTIVE: Venous stasis, genetic and acquired factors and also inflamation are important in the formation and re-canalisation of cerebral venous thrombosis. In this study we aimed to investigate important indicators such as total white blood cell, neutrophil and lymphocyte counts and also neutrophil/lymphocyte ratio in the early phase of cerebral venous thrombosis.
METHODS: Thirty-five patients with evidence of CVT were included in this study. CVT patients were divided into two subgroups based on the presence or absence of parenchymal lesion. Count of blood cells (CBC) were compared with healthy control objects.
RESULTS: Leukocyte and neutrophil counts and neutrophil / lymphocyte ratio were significantly higher in the CVT group who has parenchymal lesions than the control group in the early phase of CVT.
CONCLUSION: There may be a relationship between inflammation and the level of severity of illness in CVT patients on admission. This relationship may be guiding the determination of treatment and prognosis.

Keywords: Cerebral venous sinus thrombosis, leukocytes, parenchymal lesion.

Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan. The prognostic value of increased leukocyte and neutrophil counts in the early phase of cerebral venous sinus thrombosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 39-42

Sorumlu Yazar: Suat Kamışlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w