ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Hiperlipideminin beyinsapı kısa ve uzun latanslı (P300) işitsel uyarılmış potansiyeller ile kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 41-45

Hiperlipideminin beyinsapı kısa ve uzun latanslı (P300) işitsel uyarılmış potansiyeller ile kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Hatice Mavioğlu, Hikmet Yılmaz, Serpil Karaca, Rengin Artuğ, Deniz Selçuki
Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Ateroskleroz, yaygın damar patolojisine neden olarak demansı da içeren birçok nörolojik tablonun ortaya çıkmasına yol açar. Aterosklerozun risk faktörlerinden biri de hiperlipidemidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, hiperlipideminin kısa latanslı beyinsapı işitsel (BSİUP), uzun latanslı endojen işitsel (P300) uyarılmış potansiyeller ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisini araştırmak üzere planlandı. Çalışmaya hiperlipidemi dışında ateroskleroz açısından risk faktörü olmayan 32 hasta ile aynı yaş, cins ve eğitim düzeyinde 20 kontrol hastası alındı. Biokimyasal tetkik olarak kollestrol, trigliserid, HDL ve LDL bakıldı. Hastalara ve kontrol grubuna BSİUP, P300 (P3) kayıtlamasına ek olarak 7 alt testi olan Kısa Mental Durum Testi (KMDT) yapıldı. BSİUP kayıtlarından I-III, III-V, I-V interpik latansları, olaya bağlı potansiyellerden N200 (N2) ve P300 (P3) latans ve amplitüdleri, KMDT toplam ve alt skorları değerlendirildi. Hiperlipidemili ana grup ile kollestrol ve trigliseridin birlikte yüksek olduğu ve sadece kollestrolün yüksek olduğu alt grupların değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kısa latanslı işitsel uyarılmış potansiyeller ve KMDT yönünden her iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Hiperlipidemi ve alt gruplarında P3 latansı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde uzun bulundu. Kollestrol düzeyi ile P3 ve N2 latansı arasında doğru, bellek ve oryantasyon skoru ile ters ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma verilerine dayanarak kognitif fonksiyonları değerlendirirken hiperlipideminin de olası bir risk faktörü olarak dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, BSİUP, P3, kognitif fonksiyonlar.

The effect of hyperlipidemia on the short latency and long latency (P300) brainstem auditory evoked potentials and cognitive functions

Hatice Mavioğlu, Hikmet Yılmaz, Serpil Karaca, Rengin Artuğ, Deniz Selçuki
Celal Bayer University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Manisa

INTRODUCTION: Atherosclerosis causing wide vessel pathology may present with various neurological symptoms including dementia. One of the risk factors of atherosclerosis is hyperlipidemia.
METHODS: This study was planned to examine the effect of hyperlipidemia on short latency brainstem auditory (BSİUP) and long latency endogenous (auditory P3) evoked potentials and cognitive functions. 32 patients without any risk factor for atherosclerosis except hyperlipidemia and 20 control individuals of similar age, sex and education status were included in the study. Cholestrol, tryglycerid, HDL and LDL were determined for biochemical examination. Besides BSİUP, P3 were recorded. Short Mental State Test (SMST) were applied to patients and controls. From BSİUP recordings, I-III, III-V, I-V interpeak latencies, from event related potentials N200 and P3 waves latency and amplitude and SMST total and the subtests scores were evaluated. The data of hyperlipidemia group and subgroups, which include both cholestrol and trigliserid were high and only cholestrol was high, were compared with the controls data.
RESULTS: No difference between groups in terms of BSİUP and SMST were found. P3 latency was significantly longer in hyperlipidemia and its subgroups compared to control group. A positive correlation between cholestrol and P3 and N2 latency and a negative correlation between cholestrol and memory and orientation scores were found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Taking the data of this study into consideration, we can comment that hyperlipidemia should be regarded as a risk factor when evaluating cognitive functions.

Keywords: Hyperlipidemia, BSİUP, P3, cognitive functions

Hatice Mavioğlu, Hikmet Yılmaz, Serpil Karaca, Rengin Artuğ, Deniz Selçuki. The effect of hyperlipidemia on the short latency and long latency (P300) brainstem auditory evoked potentials and cognitive functions. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 41-45

Sorumlu Yazar: Hatice Mavioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w