ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Servikal ve İntrakranial Arter Diseksiyonkları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 25-30 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.65375

Servikal ve İntrakranial Arter Diseksiyonkları

Sevinç Aktan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Spontan gelişen Servikal Arter Diseksiyonları (SAD) genç ve orta yaş iskemik strokların %25’ini oluşturur. En sık 45 ± 10 yaş arasında görülür. İnternal karotid arterde yıllık insidans 100,000 de 2-3 iken, vertebral arter diseksiyonunda yarısı olarak bildirilmiştir. Tanı için şüphe ve farkındalık tedavi ve prognozu olumlu yönde etkiler. Nedenleri arasında travma, konnektif doku hastalıkları, migren, hipertansiyon ve sigara sayılabilir. Subintimal diseksiyon sonucu, lümen daralabilir, hemodinamik enfarktlar oluşabilir. Damar duvarında oluşan trombus tromboembolik enfarktlara yol açabilir. Psödoanevrizma sonucu subaraknoid kanama oluşabilir. Klinik bulguları baş, boyun ağrısı, tinnitus, Horner Sendromu ve alt kranial sinir tutulumu gibi fokal nörolojik bulgular olabileceği gibi akut iskemik strok vakalarının yaklaşık üçte ikisinde izlenir. Anevrizma oluşumu saküler ve fusiform tiplerde olabilir. Uzun süreli izlemlerde servikal arter diseksiyonuna bağlı anevrizmalarda iyi huylu bir gidiş söz konusudur; serebral iskemi, lokal kompresyon ve rüptür görülmez ve % 36’sı zamanla kaybolabilir. İntrakranial arter diseksiyonlarında subadventisyal diseksiyon sonucu subaraknoid kanama gelişme riski yüksektir. Değişik serilerde rekürrensi yılda % 1 civarındadır. Tedavide CADISS (Cervical Artery Dissection in Stroke Study) çalışması devam ettiği için halen medikal tedavi olarak antikoagülasyon antiagregan tedaviden daha fazla tercih edilmektedir. Trombolitik tedavi küçük serilerde uygulanmış ancak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Servikal Arter Diseksiyonu (SAD), Anevrizma, Tıbbi Tedavi

Cervical and Intracranial Artery Dissections

Sevinç Aktan
Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul

Spontaneous Cervical Artery Dissections (CADs) constitute 25% of young and middle age ischemic strokes. It is most frequently seen between the ages of 45±10. Annual incidence was reported as 2-3/100.000 for internal carotid artery and half of it for vertebral artery. Suspicion and awareness for diagnosis positively affect the treatment and prognosis. The reasons of dissection may trauma, connective tissue diseases, migraine, hypertension and smoking. As a result of subintimal dissection, lumen may become narrow and haemodynamic infarctions may occur. Thrombosis occurred on the vessel wall can cause infarctions. Subarachnoid haemorrhage may emerge result from pseudoaneurysm. Clinical findings may include focal neurological signs such as head and neck pain, tinnitus, Horner Syndrome and lower cranial nerve involvement, but acute ischemic stroke may be observed in about two thirds of cases. Two types of aneurysm can occur; saccular and fusiform. A good prognosis has been observed for aneurysms due to the cervical artery dissection in long-time follow-up studies; cerebral ischemia, local compression and rupture are not seen and 36% of them will disappear over time. Subarachnoid haemorrhage risk is higher in intracranial artery dissections as a result of subadventitial dissection. Recurrence rate is about 1% in different series. Because of CADISS (Cervical Artery Dissection in Stroke Study) Study still continues, anticoagulation is now more preferable compared to antiagregants for medical treatment. Thrombolytic treatment has been applied in small series, but randomised controlled studies are needed.

Keywords: Cervical Artery Dissection (CAD), Aneurysm, Medical Treatment

Sevinç Aktan. Cervical and Intracranial Artery Dissections. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 25-30

Sorumlu Yazar: Sevinç Aktan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w