ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnme sonrası afazi ve yaşam kalitesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 89-94 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.69775

İnme sonrası afazi ve yaşam kalitesi

Onur Armağan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir

İnme sonrası hastalarının ortalama % 30’ unda afazi görülür. Afazi, genellikle beyinin sol hemisferindeki kortikal veya subkortikal hastalıklarına sekonder oluşan dilin hem ifade etme hem de algılama yetenekleri ile ilgili olarak ortaya çıkan edinsel bir fokal nörolojik bozukluktur. Afazik hastaların iletişim problemleri, arkadaşlık ilişkileri, emosyonel durumları ve sosyal katılımlarını olumsuz yönde etkiler. Yani tatmin edici bir yaşam kalitesi sağlamak ve sürdürmek açısından problemlere yol açar. Yaşam kalitesi çok yönlü bir kavramdır. Sakatlığın veya hastalığın birey üzerindeki etkisini basitçe etkilenen özel bir fonksiyon veya sistem kaybı olarak değil, bir bütün olarak gözlenmesine olanak sağlar. Bu nedenle bu alanların yeterli ve güvenilir biçimde ölçülmesi çok önemlidir. Bu derlemede inme sonrası afazili hastaların yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılan ölçekler ve yaşam kalitesine etki eden faktörler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnme, afazi, yaşam kalitesi.

Post stroke aphasia and quality of life

Onur Armağan
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Eskişehir

Aphasia occurs approximately 30% of poststroke patients. Aphasia is an acquired focal neurological disorder secondarily occurs with cortical and subcortical left hemispheric brain disorders and affects the expression and perception capability of the speech. It has some negative impacts on communication, friendships, emotional status and social relationships. Thus, it causes problems in ensuring and maintaining a satisfactory quality of life. Quality of life is a multi-dimensional concept. It enables to assess the impact of a disability or disorder on an individual as a whole rather than simply an affected specific function or loss of a system. Therefore, it is important to measure these scopes adequately and reliable. Present review evaluates the instruments used for assessing the quality of life of aphasic person, as well as investigates the factors that influence the quality of life.

Keywords: Stroke, aphasia, quality of life.

Onur Armağan. Post stroke aphasia and quality of life. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 89-94

Sorumlu Yazar: Onur Armağan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w