ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
3-B BT anjiografi ile tespit edilen anterior kommunikan arter anevrizmaları ve anterior kommunikan arterin nadir görülen anatomik varyasyonları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 28-31 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.70288

3-B BT anjiografi ile tespit edilen anterior kommunikan arter anevrizmaları ve anterior kommunikan arterin nadir görülen anatomik varyasyonları

Hasan Emre Aydın1, Emre Özkara2, Zühtü Özbek2, Ali Arslantaş2
1Eskişehir Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir

Ciddi mortalite ve morbitide oranına sahip anevrizmal subaraknoid kanama insidansı yaklaşık olarak 10/100 000 popülasyon yıldır ve genelde bir serebral arter anevrizmasının rüptürüne bağlı olarak gelişir. Anevrizmalar morfolojik olarak sakküler, füziform ya da dissekan olarak sınıflandırılır. Sakkuler anevrizmalar genelde hemodinamik stresin maksimum olduğu Willis poligonu damar bifürkasyonlarında yer almaktadır. Beyin damarlarının konjenital anomalileri, anomalili damar duvarına olan basınç artışına bağlı olarak sakküler anevrizma oluşumuyla bağlantılıdırlar. Her ne kadar anterior kommunikan arter (ACoA), anevrizma ve konjenital anomali birlikteliğinin en sık görüldüğü damar olsa da anterior kommunikan arter agenezisi çok nadir görülmektedir. Burada, biz subaraknoid kanama sonrası üç boyutlu bilgisayarlı tomografik anjiografi ile tespit ettiğimiz anterior kommunikan arterin anevrizma ile ilişkili nadir görülen anatomik varyasyonlarını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Anterior komminican arter, endovasküler girişim, intrakranial anevrizmalar, subaraknoid kanama, 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi anjiografi, varyasyon

Anterior communicating artery aneurysms and an unusual variations of anterior comminicating artery detected by 3-D CT angiography

Hasan Emre Aydın1, Emre Özkara2, Zühtü Özbek2, Ali Arslantaş2
1Eskişehir State Hospital Neurosurgery Clinic, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine Department Of Neurosurgery, Eskişehir

Aneurysmal subarachnoid haemorrhage which has a serious mortality and morbitity ratio, occurs approximately 10/100 000 population per year and it is usally caused by rupture of a cerebral artery aneurysm. Aneurysms are classified sacculer, fusiform or dissecan by morphlogical description. Vascular congenital anomalies of the cerebral vessels contribute to saccular aneurysm formation by increasing hemodynamic stress on the vessel wall. Although anterior communicating artery (ACoA) is the most seen site of vascular anomalies associated with aneurysmal formation, the agenesis of the anterior commmunicating artery is very rare. Here, we present unusual anatomical variations of ACoA detected by three-dimensional CT angiography after subarachnoid hemorrhage.

Keywords: Anterior communicating artery, endovascular intervention, intracranial aneursym, subarachnoid hemorrhages, three dimension computed tomography-angiography, variation

Hasan Emre Aydın, Emre Özkara, Zühtü Özbek, Ali Arslantaş. Anterior communicating artery aneurysms and an unusual variations of anterior comminicating artery detected by 3-D CT angiography. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 28-31

Sorumlu Yazar: Hasan Emre Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w