ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA İNME [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 121-128

ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA İNME

İsmet M. MELEK1, Taşkın DUMAN1, Edip GALİ2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Antakya/HATAY*
2Antakya Devlet Hastanesi Hemoglobinopati Merkezi, Antakya/HATAY**

Serebrovasküler hastalıklar açısından özel risk grubu niteliğinde olan hasta grupları, etiyolojik değerlendirme ve klinik özellikleri açısından farklı öneme sahiptir. Orak hücreli anemi 20 yaş altı inmelerin etiyolojisinde önemli yer tutar. Çocukluk çağı serebrovasküler hastalık risk faktörleri için konjenital kalp hastalıklarından sonra en sık ikinci nedenin orak hücreli anemi olduğu ve bu hastaların benzer yaş gruplarına göre 250 kat daha fazla serebral infarkt riski taşıdığı bildirilmiştir. Türkiye'deki tüm hemoglobinopatilerin %17.49'unun Hatay doğumlu olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada orak hücreli anemi taşıyıcılığının %10.5 olduğu Hatay ilinde 1994 yılından itibaren hemoglobin elektroforezi ile orak hücreli anemi tanısı almış ve bugüne kadar izlenmiş olan 506 hastada görülen inme· olguları bildirildi. 403 olgu HbSS (%79.6), 99 olgu HbSS+ Thalessemi (%19.6), 2 olgu HbSD (%0.4), 2 olgu HbSE idi. 506 hastanın izlendiği 10 yıllık izlem süresinde, inme gelişen 5 hastanın en küçüğü 3, en büyüğü 15 yaşındaydı. Olguların hematolojik parametreleri ile İnmelere ait klinik ve etiyolojik özellikler incelendi. Otozomal resesif bir hastalık olan ve kromozom llp.15.4 bölgesinde bulunan, hemoglobin beta genindeki nokta mutasyon oluşan orak hücreli anemi hematolojik nitelikleri yanında inme açısından yüksek risk oluşturma özelliğine sahiptir. Ülkemizde gen taşıyıcılarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde erken tanı ve izlemle komplikasyonların önlenmesinde yapılacak çalışmalar çocukluk çağı inmeleri açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orak hücreli anemi, inme, komplikasyon, nörolojik, risk faktörleri

STROKE IN CHILDREN WITH SICKLE CELL ANEMIA

İsmet M. MELEK1, Taşkın DUMAN1, Edip GALİ2
1
2

Patient groups at high risk with respect to cerebrovascular disease has a particular importance in terms of etiological and dink evaluations. Sickle celi anemia has an important place in the etiology of patients who have had stroke before the age of 20. Among the risk factor of cerebrovascular diseases occurring during childhood, sickle celi anemia is the second important cause following the congenital heart diseases. The probability of a patient with sickle celi anemia to have cerebral infarction is 250 times higher when compared to those who don't have this disease at same age. Those who are bom in Hatay forms the 17.49% of the ali hemoglobinopathy cases reported in Turkey. in this study, the data on stroke obtained from 506 cases by hemoglobin electrophoresis since 1994 in Hatay, where 10.5% of the population is the carrier, was reported. Of the cases, 403 (79,6%), 99 (19,6%), 2 (0,4%) and 2 (0,4%) were HbSS, HbSS+Thalessemia, HbSD and HbSE, respectively. During a period of 10 year, 5 patients had stroke. Among them, the youngest one was 3 yr old while the oldest one was 15 yr old. The data on hemopatolgical parameters and on clinical and etiological were investigated. Being an autosomal recessive disease and arising from the mutation of hemoglobin beta gene, sickle celi anemia is considered to be a high risk factor for stroke besides the hematological features. İn the regions where gene carriers are densely populated, studies on early diagnosis and monitoring appears to be highly important in the detection and prevention of childhood strokes.

Keywords: sickle celi anemia, stroke, complication, neurologic, risk factors

İsmet M. MELEK, Taşkın DUMAN, Edip GALİ. STROKE IN CHILDREN WITH SICKLE CELL ANEMIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 121-128
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w