ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
TİKLOPİDİNİN PLAZMA FİBRİNOJEN KONSANTRASYONUNA ETKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 89-91

TİKLOPİDİNİN PLAZMA FİBRİNOJEN KONSANTRASYONUNA ETKİSİ

Babürhan GÜLDİKEN1, Ufuk UTKU1, Özden VURAL1, Faruk YORULMAZ1
Trakya Üiversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne, Turkey

Tiklopidinin, fibrinojenin trombosit membranına bağlanmasını önleyerek antiagregan etki gösterdiği bilinmektedir. Bazı çalışmalarda yüksek fibrinojen düzeyi olan hastalarda tiklopidinin antiagregan etkisinin azaldığı ileri sürülmektedir. Ayrıca tiklopidin kullanımı sırasında da fibrinojen düzeyinde azalma olabileceşini bildiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda 500 mg. tiklopidin kullanan 23 tıkayıcı tipte inmeli hastada tedavi öncesinde ve tedaviden 1 ve 3 ay sonra fibrinojen düzeyleri ölçülmüştür. Başlangıç diizeyi ile karşılaştırıldığında, birinci ve üçüncü ay sonunda, bağımsız bir serebrevasküler hastalık risk faktörü olan fibrinojen düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı bir düşme gösterdiği gözlenmiştir (Wilcoxon testi pAnahtar Kelimeler: Tiklopidin, serebral iskemi, fibrinojen.


EFFECT OF TİCLOPİDİNE ON THE PLASMA FİBRİNOGEN CONCENTRATİON

Babürhan GÜLDİKEN1, Ufuk UTKU1, Özden VURAL1, Faruk YORULMAZ1
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Edirne, Turkey

Tidopidine exerts its antiaggregatory effect by inhibiting fibrinogen binding on the platalet membrane. Some studies report that elevated fibrinogen levels decrease the antiplatelet action of tidopidine. However, there are several studies about the reducing effect of ticlopidine treatment on the high !eve ls of plasma fibrinogen. In our study we assessed plasma fibrinogen level of 23 patients with cerebral iseherola before the 500 mg/d ticlopidine treatment, on the first and third month of the treatment. Asa result, when compared to the initial level, fibrinogen levets decreased significantly at the en d of the first and third month (Wilcoxon test. p< 0.005).

Keywords: ticlopidine, cerebral ischemia, fibrinogen.

Babürhan GÜLDİKEN, Ufuk UTKU, Özden VURAL, Faruk YORULMAZ. EFFECT OF TİCLOPİDİNE ON THE PLASMA FİBRİNOGEN CONCENTRATİON. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 89-91
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w