ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Bir olgu nedeni ile primer santral sinir sistemi anjiiti [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 103-106

Bir olgu nedeni ile primer santral sinir sistemi anjiiti

Aysun Ünal, Demet Yandım Kuşçu, Nevin Sütlaş, Selin Tural, Dursun Kırbaş
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Primer Santral Sinir Sistemi Anjiiti, etyolojisi bilinmeyen, yaygın iskemi ya da tekrarlayan inmeler ile seyreden histolojik olarak vasküler inflamasyon ile karakterize olan bir hastalıktır. Tanı için, başağrısı ve birden çok nörolojik sistem tutulumunun varlığı ve bunların ilerleyici oluşu, sistemik bir inflamasyon ya da enfeksiyonun tespit edilmemesi, anjiografide segmental arteryel daralmanın görülmesi veya leptomeningeal/parenkimal beyin biopsisinde vasküler enflamasyonun gözlenmesi önemlidir. 57 yaşında, iki yıl içerisinde progressif olarak serebellar, piramidal, ekstrapiramidal ve duyu sistemlerinin tutulumu ile seyreden, muayene ve laboratuar incelemelerinde Santral Sinir Sistemi tutulumu dışında sistemik bulgu tespit edilemeyen bayan hastada stereotaktik beyin biopsisi sonucunda “Primer Santral Sinir Sistemi Anjiiti” tanısı konmuştur. Magnetik Rezonans Görüntüleme incelemesinde birçok iskemi alanı gözlenmiş ve arteryel dijital substraksiyon anjiografi incelemesi normal tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Primer santral sinir sistemi anjiiti, beyin biopsisi, tanı.

Primary angiitis of the central nervous system

Aysun Ünal, Demet Yandım Kuşçu, Nevin Sütlaş, Selin Tural, Dursun Kırbaş
Bakırköy Psychiatric Training And Research Hospital, 3rd Neurology Clinic, İstanbul

“Primary Angiitis of Central Nervous System” (PACNS) is a disease of unknown etiology characterized by signs and symptoms of diffuse ischemia or recurrent strokes and histologic evidence of vascular inflammation. Headache and progressive multifocal neurologic deficits, exclusion of systemic inflammation or infection, demonstrating segmental arterial narrowing with cerebral angiography and leptomeningeal/parenchymal biopsy showing vascular inflammation are important criteria for diagnosis of PACNS. PACNS was diagnosed in a 57 year old woman with progressive multifocal neurologic deficits and without systemic vasculitic inflammation after stereotactic brain biopsy. Magnetic Resonans Imaging showed multiple ischemic lesions and arterial digital substraction angiogram was normal.

Keywords: Primer angiitis of central nervous system, brain biopsy, diagnosis.

Aysun Ünal, Demet Yandım Kuşçu, Nevin Sütlaş, Selin Tural, Dursun Kırbaş. Primary angiitis of the central nervous system. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 103-106

Sorumlu Yazar: Aysun Ünal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w