ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Seksen ve üstü yaştaki iskemik inmeli hastalarda ölümle ilişkili faktörler [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 7-12 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.92400

Seksen ve üstü yaştaki iskemik inmeli hastalarda ölümle ilişkili faktörler

Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Cemal Özcan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmada amacımız, 80 ve üstü yaştaki iskemik inmeli hastalarda ölümle ilişkili olabilecek faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Ocak 2010-Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde yatırılarak izlenen 80 yaş ve üstü 110 iskemik inmeli hasta çalışmaya alındı. Veritabanına kaydedilmiş olan hasta bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar ölen ve yaşayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, tekrarlayan inme varlığı, risk faktörleri, klinik sendrom, inme etyolojisi, radyolojik lokalizasyon, yatış süresi ve sistemik komplikasyon varlığı ölümle ilişkili faktörler olarak değerlendirmeye alındı. İki grup bu prognostik faktörler yönünden karşılaştırıldı.
BULGULAR: Klinik izlem sonunda 58 (%52.7) hasta ölmüştü. Hastaların %65.5’i nörolojik nedenlerle, %31’i sistemik komplikasyonlara bağlı ölmüştü.
Yaş ortalaması, cinsiyet, daha önce inme geçirme oranı, risk faktörlerinin görülme sıklığı ve inme etyolojisi yönünden ölen ve yaşayan hastalar karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark yoktu (p>0.5).
Ölen hastalarda, klinik sendromun total anterior sirkülasyon infarktı olması, total MCA infarktı ve hastanın yattığı süre içinde sistemik komplikasyon gelişme oranı yaşayan hastalardan daha yüksek orandaydı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

SONUÇ: Bu güne kadar inmeli hastalarda erken ve geç dönem prognozu etkileyen bir çok değişken ortaya konmuştur. Bunların çoğu, ileri yaş gibi değiştirilemeyen faktörlerdir. İleri yaşta olan bir hasta ile karşılaşıldığında bağımlılık ve ölüm oranları üzerine etkili olan değiştirilebilen veya değiştirilemeyen faktörleri ortaya koymak ve bundan yola çıkarak uygun tedavi ve bakım girişimlerine en kısa zamanda başlamak oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: iskemik inme, ileri yaş, ölüm

Mortality-related factors in ischemic stroke patients 80 years of age and older

Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Cemal Özcan
Department Of Neurology, Inonu University, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate mortality-related factors in ischemic stroke patients 80 years of age and older.
METHODS: We reviewed all ischemic stroke patients admitted to our clinic between January 2010 and January 2012. The patients’ database information was retrospectively analyzed. One hundred and ten patients aged older than 80 years with ischemic stroke were included in the study. The patients were divided into two groups based on survival. Age, gender, recurrent stroke, risk factors, clinical syndrome, etiology, radiographic localization, duration of hospitalization, and presence of systemic complications were accepted as mortality-related prognostic factors. The groups were compared according to these prognostic factors.
RESULTS: In the clinical follow-up, 58 (52.7%) patients died; 65.5% died of neurological causes, and 31% died of systemic complications. No significant differences existed between the two groups in age, gender, risk factors, recurrent stroke, or etiology. The frequency of total anterior circulation infarct syndrome was much higher in deceased than living patients (50% and 36.5% respectively;p<0.05). Deceased patients had a statistically significantly higher incidence of total MCA infarct and systemic complications than did living patients (p<0.05).
CONCLUSION: To date, many variables that affect the early and late prognosis in stroke patients have been reported. Many of these factors cannot be changed, such as oldest age. It is important to determine the changeable and non-changeable factors related to disability and death in the oldest age groups. Starting appropriate treatment and care initiatives as soon as possible is also very necessary in the oldest stroke patients.

Keywords: ischemic stroke, very great age, mortality

Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Cemal Özcan. Mortality-related factors in ischemic stroke patients 80 years of age and older. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Yüksel Kaplan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w