ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İzole iskemik optik nöropati ile prezente olan karotis arter diseksiyonu olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 68-72 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.93695

İzole iskemik optik nöropati ile prezente olan karotis arter diseksiyonu olgusu

Serdar Oruc1, Mustafa Doğan2, Hayri Demirbaş1, Önder Akçi3, Irmak Ceviz1, Mehmet Yaman1
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
3Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Karotis arter diseksiyonları 45 yaşından önce gözlenen serebrovasküler olayların en önemli nedenlerinden birisidir. Baş, boyun ve yüz ağrıları, Horner sendromu bulguları, pulsatil tinnitus ve kranial sinir tutulumları gibi lokal bulguların yanı sıra hastaların yaklaşık dörtte üçünde iskemik inme, geçici iskemik atak ve amorozis fugaks gibi iskemik olaylar gözlenmektedir. İskemik optik nöropati karotis arter diseksiyonlarında % 4 oranında gözlenmekte ve daha çok diğer iskemik ve lokal semptomlara eşlik etmektedir. İskemik optik nöropatinin karotis arter diseksiyonlarında ilk ve tek bulgu olarak gözlenmesi ise nadirdir. Burada ani gelişen tek taraflı görme kaybı dışında ek şikayeti olmayan ve iskemik optik nöropati etiyolojisinin araştırılması amacı ile göz hastalıkları kliniğinden tarafımıza konsülte edilen elli beş yaşındaki erkek hastada saptanan karotis arter diseksiyonu sunulmuştur. Tek taraflı görme kaybı ile başvuran hastalarda karotis arter diseksiyonu saptanabilme olasılığı akılda tutulmalıdır

Anahtar Kelimeler: İskemik optik nöropati, diseksiyon, string sign

Dissection of internal carotid artery presenting as isolated ischaemic optic neuropathy.

Serdar Oruc1, Mustafa Doğan2, Hayri Demirbaş1, Önder Akçi3, Irmak Ceviz1, Mehmet Yaman1
1Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Neurology, Afyonkarahisar, Turkey
2Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Afyonkarahisar, Turkey
3Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Cardiology, Afyonkarahisar, Turkey

Carotid artery dissections are one of the important reasons of cerebrovascular events that are observed before the age of 45. Besides the local findings such as head, neck and face pains, Horner syndrome findings, pulsatile tinnitus and cranial nerve involvements, some other symptoms such as ischemic stroke, transient ischemic attacks and amaurosis fugax can also be observed in the approximately three quarters of patients. Ischemic optic neuropathy may be seen as %4 in the carotid artery dissections and it mostly accompanies other ischemic local symptoms. It is rare to observe the ischemic optic neuropathy as the first and unique finding in the carotid artery dissections. In this study, a 55 year old male patient with carotid artery dissection was represented. He did not have any other complaint, except the sudden unilateral visual loss and he was sent to our clinics from the opthalmology clinics in order to search for the etiology of ischemic optic neuropathy. It should be kept in mind that there can be a possibility to have carotid artery dissections in patients with unilateral visual loss.

Keywords: Ischemic optic neuropathy, dissection, string sign

Serdar Oruc, Mustafa Doğan, Hayri Demirbaş, Önder Akçi, Irmak Ceviz, Mehmet Yaman. Dissection of internal carotid artery presenting as isolated ischaemic optic neuropathy.. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 68-72

Sorumlu Yazar: Serdar Oruc, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w