ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
GENÇ İNME NEDENİ OLARAK MELAS SENDROMU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 135-138

GENÇ İNME NEDENİ OLARAK MELAS SENDROMU

A. Filiz KOÇ1, Ali ÖZEREN1, Yakup SARICA1, Suzan ZORLUDEMİR2, Figen ÖZCAN1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Patoloji Anabilim Dalı, ADANA

MELAS Sendromu; mitokondrial ensefalopati, laktik asidoz, tekrarlayan inme benzeri epizodlarla karekterize nadir görülen mitokondrial bir hastalıktır. Nöbetler, başağrısı, bulantı, kusma, egzersiz intoleransı ve ragged red fiber görülür. 20 yaşında, sağ elini kullanan erkek hasta letarji ve sol hemiparezi bulguları ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde 3 aydır konvülziyonu vardı. Radyolojik incelemesinde, sol anterior frontal, temporo-parietal ve posterior oksipital bölgede akutsubakut enfarktı mevcuttu.Öykü, fizik ve nörolojik muayene, görüntüleme, histopatolojik çalışmalar sonucunda olgu MELAS sendromu olarak tanındı. Genç inmenin ayırıcı tanısında MELAS dikkatle göz önünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: MELAS, klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgular

STROKE IN YOUNG ADULT WITH MELAS SYNDROME

A. Filiz KOÇ1, Ali ÖZEREN1, Yakup SARICA1, Suzan ZORLUDEMİR2, Figen ÖZCAN1
1
2

MELAS syndrome, a rare mitochondrial disorder, is characterizcd by mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, recurrent stroke-like episodes. Seizures, headaches, nausea and vomiting, excrcise intolerance, and ragged-red fibers may be seen. A 20 year-old right handed male was admitted to our department with lcthargy and left hemiparesis. in past history, he had convulsion for three months. He had acut-subacute infarct at Jeft anterior frontal, temporo-parietal and posterior occipital region. Based on history, physical and neurological exaıninations, neuroimaging, histopathological studies, he was diagnosed as MELAS syndrome. This very rare finding has bcen deınonstrated in this paper. in differantial diagnosis of young stroke we must carefully consider MELAS.

Keywords: MELAS, clinical, radiological and histopathologic findings

A. Filiz KOÇ, Ali ÖZEREN, Yakup SARICA, Suzan ZORLUDEMİR, Figen ÖZCAN. STROKE IN YOUNG ADULT WITH MELAS SYNDROME. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 135-138
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w