ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 1 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnmede dekompresif cerrahi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 13-17 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.03753

İnmede dekompresif cerrahi

Refik Kunt1, Erdem Yaka1, Vesile Öztürk1, Ercan Özer2, Kürşad Kutluk1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Merkezimizde dekompresyon cerrahisi uygulanan akut inme olgularını sunmak ve sonuçları son literatür bilgileriyle birlikte tartışmak.
YÖNTEMLER: Ağustos 2010 – Şubat 2012 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Nöroloji servisinde izlenen ve 1-11 gün içinde medikal tedaviye rağmen klinik progresyon gelişen 4 kadın, 4 erkek toplam 8 hastaya dekompresyon cerrahisi uygulandı. Hastaların altısına geniş hemikraniektomi + duraplasti, ikisine suboksipital kraniektomi operasyonu yapıldı.
BULGULAR: Orta serebral arter enfarktı olan bir olgu, gelişen yaygın arka sistem enfarktı nedeniyle, bir olgu ise operasyon sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle kaybedildi. Postoperatif izlem süresi 35-95 gün olan diğer hastalarda mRS; iki hastada 2, iki hastada 4 ve birer hastada 3 ve 5 olarak değişiklik gösterdi.
SONUÇ: Olgu sayımız sınırlı olsa da, sonuçlarımız, cerrahi tedavinin hem mortaliteyi azalttığı, hem de bazı hastalarda fonksiyonel iyileşmeyi sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, cerrahi

Decompressive surgery in stroke

Refik Kunt1, Erdem Yaka1, Vesile Öztürk1, Ercan Özer2, Kürşad Kutluk1
1Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, İzmir
2Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine Department Of Neurosurgery, İzmir

OBJECTIVE: Our aim was to present the acute stroke cases carried out decompression surgery and to discuss our results with literature.
METHODS: Decompression surgery was carried out in 8 patients including 4 women and 4 men who followed and clinically progressed despite the medical treatment within 1-11 days in Dokuz Eylül University Hospital Neurology Clinic between August 2010 and February 2012. Extensive hemicraniectomy+duraplasty were performed in 6 patients and suboccipital craniectomy was performed in 2 patients.
RESULTS: One patient with middle cerebral artery infarction died because of widespread posterior system infarction and additionally one patient died due to infection following operation. In remaining patients followed for 35 to 95 days postoperatively, mRS was change 2 points in 2 patients, 4 points in 2 patients, 3 points in 1 patient and 5 points in 1 patient.
CONCLUSION: Although sample size was limited, our results were showed that surgical treatment reduces mortality and helps to provide the functional recovery in some patients.

Keywords: Stroke, surgery

Refik Kunt, Erdem Yaka, Vesile Öztürk, Ercan Özer, Kürşad Kutluk. Decompressive surgery in stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 13-17

Sorumlu Yazar: Erdem Yaka, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w