ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
COVID-19 hastalarında iskemik inme: Tek merkezin bir yıllık tecrübesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 23-30 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.27879

COVID-19 hastalarında iskemik inme: Tek merkezin bir yıllık tecrübesi

Taylan Altıparmak1, Can Çubuk1, Hazal Selvi Çubuk2
1Çankırı Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü
2Çankırı Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: COVİD-19’un klinik özellikleri değişkenlik göstermektedir. Hastalık sıklıkla solunum sistemi semptomları ile prezente olmakla birlikte hastalığın inflamatuar doğası sonucu tromboembolik olaylar da tetiklenebilmektedir. Çalışmamızda bir yıl içerisinde merkezimizde tanı alan ve COVİD-19 ile birliktelik gösteren iskemik inme hastalarının klinik özelliklerini tanımlamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde bir yıl boyunca iskemik serebrovasküler hastalık tanısı konulan toplam 258 hasta geriye dönük olarak tarandı. Bu hastaların klinik, laboratuar ve görüntüleme bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 25 hasta COVİD-19 tanısı almış olup, çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Hastalardan 18'inin COVID-19 RT-PCR sonucu pozitif olarak, 7'sinin ise negatif olmasına rağmen toraks BT'lerinde tipik COVID-19 pnömoni bulguları olması nedeniyle klinik ve radyolojik olarak tanı konulmuştur. Hastaların çoğunluğunda anterior dolaşımda, geniş damar oklüzyonu sonucu enfarkt oluşumu gözlenmiştir. En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon (%56), diyabet (%44) ve atriyal fibrilasyon (%44) olarak belirlenmiştir. On üç hastada kardiyoembolizm, 9 hastadaysa ateroskleroz inme etyolojisi olarak tespit edilmiştir. NIHSS skoru 10’un üzerinde olan 14 hastadan 13’ü mortal seyretmiştir. CRP (13/25), D-Dimer (15/25) ve Ferritin (14/25) düzeyleri yüksek olan hastalarda mRS>3 bulunmuştur. Hastaların çoğunda (19/ 25) Toraks BT görüntüleme bulgusu CORADS 5 olarak değerlendirilmiştir. Taburculuk döneminde iki hastada mRS 4-5, 9 hastada mRS 0-3 şeklindedir. Toplamda 14 hasta ise mortal seyretmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prognozu belirlemede önemli parametrelerden biri ilk değerlendirmedeki NIHSS skorları olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, ileri yaş, kadın cinsiyet, beyin görüntülemede geniş damar oklüzyonu varlığı, yüksek CRP, Ferritin, D-dimer seviyeleri, COVID-19 RT-PCR pozitifliği, hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon komorbiditeleri olan hastaların prognozu kötü seyretmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, iskemik inme, COVID-19 reporting and data system (CO-RADS), National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), modified Rankin Scale (mRS).

Ischemic stroke in COVID- 19 patients: Single center, one year experience

Taylan Altıparmak1, Can Çubuk1, Hazal Selvi Çubuk2
1Cankiri State Hospital, Neurology Department
2Cankiri State Hospital, Radiology Department

INTRODUCTION: The clinical presentation of COVID-19 varies greatly. Even though, disease cause predominantly respiratory manifestations, because of the inflammatory nature of the disease, it also triggers thromboembolic conditions. We aim to describe the features of COVID-19 positive ischemic stroke patients of 1-year experiences of a single center.
METHODS: A total of 258 patients, diagnosed with ischemic cerebrovascular disease (25 patients of with strokes had respiratory symptoms at initial presentation and COVID-19 diagnosis), were evaluated retrospectively during the study period.
RESULTS: A majority of these patients strokes were in anterior circulation territory and most of them were large vessel occlusion. Eighteen of the patients had positive COVID-19 RT-PCR results, while 7 of the patients had negative results but their thorax CTs made the diagnosis of COVID-19. Hypertension (56%), diabetes (44%), and atrial fibrillation (44%) were the most comorbidities. Thirteen patients stroke etiology was cardioembolism, 9 had atherosclerosis. Fourteen of the patients NIHSS were >10, and 13 of them died. Patients with high levels of CRP (13/25), D-Dimer (15/25) and Ferritin (14/25) had mRS>3 at admission. Most of the patients (19/ 25) had CO- RADS 5 scores at admission. Two patients had mRS 4-5, 9 patients had mRS 0-3 at the discharge period. Fourteen patients died at the hospital period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The admission NIHSS scores determined significantly the prognosis. Moreover, higher age, women gender, LVO in neuroimagining, high CRP, Ferritin, D-dimer levels, COVID-19 RT-PCR positivity, presence of hypertension and atrial fibrillation comorbidities showed poor outcome.

Keywords: COVID-19, ischemic stroke, COVID-19 reporting and data system (CO-RADS), National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), modified Rankin Scale (mRS).

Taylan Altıparmak, Can Çubuk, Hazal Selvi Çubuk. Ischemic stroke in COVID- 19 patients: Single center, one year experience. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 23-30

Sorumlu Yazar: Taylan Altıparmak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w