ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT İNMEDE ERKEN DÖNEMDE ÖLÜM ORANLARI VE NEDENLERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 71-74

AKUT İNMEDE ERKEN DÖNEMDE ÖLÜM ORANLARI VE NEDENLERİ

Göksel BAKAÇ1, Demet YANDIM1, Lütfü HANOĞLU1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada, son üç yıl içersinde nöroloji kliniğine akut inme ile başvuran ardışık olgular, retrospektif olarak incelenerek, olgu-ölüm oranı, inme tipi ile hastanedeki ölüm zamanları ve ölüm nedenleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Olgular bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularına göre iskemik inme ve hemorajik inme olarak değerlendirilmiştir; BT yapılamayan olgular inme tipi ayırdedilemeyen grupta sınıflandırılmışlardır. Farklı inme tiplerindeki olgu-ölüm oranları hesaplanmış ve ölüm zamanları birinci hafta, ikinci hafta, ikinci hafta-ikinci ay dilimlerine ayrılmıştır. Olüm nedenlerinin sınıflamasında Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) kriterleri kullanılmıştır. Olüm zamanlarının ve ölüm nedenlerinin inme tiplerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Son üç yılda başvuran 771 hastadan 143'ü (%19) hastanede kaybedilmiştir. Hemorajik inme ve nedeni belirlenemeyen inmeye bağlı ölüm oranlan (sırasıyla,%2 ve %89), iskemik inmeye bağlı ölüm oranlarından (%15) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (ki-kare,p<0.0001). Olümlerin 91'i (%64) ilk hafta içinde, 16'sı (%11) ve 36'sı (%25) sırasıyla ikinci ve ikinci hafta sonrasında ortaya çıkmıştır, ancak ölüm zamanlan inme tiplerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir (ki-kare, p>0.05). Tüm inme tipleri birlikte değerlendirildiğinde, olguların çoğunda başlıca ölüm nedeninin primer nörolojik olay olduğu bulunmuş; bunu sıklık sırasıyla komplikasyonlar, kardiyak nedenler ve tekrarlayan inme takip etmiştir. Ancak ölüm nedenleri inme tipleri arasında farklılık göstermemiştir (ki-kare, p>0.05). Çalışmamızda olgu-ölüm oranı ve bu oranın inme tipleri arasındaki dağılımı diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Olüm zamanları ve ölüm nedenleri ile ilgili farklı sonuçların, çalışma populasyonlarının farklılığından ve bizim çalışmamızda nedeni belirlenemeyen inme grubundaki ölüm oranının yüksekliğinden kaynaklandığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, ölüm hızı, ölüm nedeni, ölüm zamanı.

EARLY CASE-FATALITY RATES iN ACUTE STROKE

Göksel BAKAÇ1, Demet YANDIM1, Lütfü HANOĞLU1, Dursun KIRBAŞ1

In this study it is aimed to analyze, retrospectively, types of stroke and case-fatality rates regarding the cause and time of early death in a population of consecutive patients referred to a neurology clinic with acute stroke during the last three years. Patients were assessed as having ischemic or hemorrhagic stroke according to the computerized tomography (CT) findings; the ones who did not have a CT scan, were regarded as having unidentified stroke type.Case fatality rates were identified according to stroke subtypes and timing of deaths were grouped as occuring in the first week, in the second week, between second week and second month .. The categories of Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) were used in recording the causes of death. It is sought to address if there is significarit relationship between stroke subtypes and time and cause of early deaths. Of the 771 stroke patients referred consecutively in the last three years, 143 (19%) died in the early period. The case-fatality rates for hemorrhagic and unidentified stroke were significantly higher (respectively, 23% and 89%) than ischemic stroke (15%).Ninety-one (64%) died in the first week; with 16 (11 %) and 36 (25%) deaths occuring in the second and after the second week, respectively. But there was no significant relationship between stroke subtypes and time of deaths (chi-square, p>0.05). When overall stroke types were taken into account, the primary cause of death was the primary neurological sequelae in over half the population; with complications, cardiac problems and recurrence of stroke, following in diminishing order. However there was no significant relationship between stroke subtypes and cause of deaths (chi-square, p>0.05). In our study, case-fatality rates overall and in stroke subtypes were similar with other studies. However, our results by means of time and cause of deaths in stroke subtypes, differred from these studies. We think that, this discrepancy comes from having worked on different populations, and because of high case-fatality rates of the unidentified stroke type in our population.

Keywords: Fatality, acute stroke, cause of death, time of death.

Göksel BAKAÇ, Demet YANDIM, Lütfü HANOĞLU, Dursun KIRBAŞ. EARLY CASE-FATALITY RATES iN ACUTE STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 71-74
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w