ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
GENÇ İSKEMİK İNMELERDE RİSK FAKTÖRLERİ, ETYOLOJİ VE LOKALİZASYON [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 115-121

GENÇ İSKEMİK İNMELERDE RİSK FAKTÖRLERİ, ETYOLOJİ VE LOKALİZASYON

Füsun Mayda DOMAÇ1, Göksel SOMAY1, Handan MISIRLI1, Murat BULKAN1, Nuri Yaşar ERENOĞLU1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi !.Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ:Genç iskemik inmeli hastalarda etyolojik nedenler yaşlı popülasyondan farklılık göstermektedir. Çalışmamızda genç iskemik inmeli hastalarda risk faktörleri, etyolojik nedenler ve lokalizasyonu değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEMLER:Hastanemiz I.Nöroloji Kliniğinde iskemik inme tanısı ile yatırılarak tedavi edilen ve inme polikliniğinden takip edilen 15-45 yaşları arasında 179 hasta çalışmaya alındı. Hastaların anamnez ve özgeçmişleri ile iskemik inme için risk faktörleri araştırıldı. Tüm hastalara rutin biyokimyasal ve hematolojik kan tetkikleri,vaskülit testleri, elektrokardiografi, kranial bilgisayarlı tomografi ve/ veya manyetik rezonans görüntüleme, ekokardiografi, karotis/vertebral Doppler USG tetkikleri yapıldı. Lokalizasyon tutulan damar alanına göre,etyolojik gruplar TOAST sınıflamasına göre belirlendi. BULGULAR: Hastaların 86'sı kadın, 93'ü erkek olup ortalama yaş 39,4 idi. Risk faktörleri değerlendirildiğinde en sık kalp hastalığı (%44.1), hipertansiyon (%39.7), sigara kullanımı (%38) ve hematolojik problemler (%28.7) saptandı. Kalp hastalığı arasında en sık kapak hastalıkları (%59) , hematolojik nedenler arasında en sık hematokrit yüksekliği gözlendi. En sık infarkt lokalizasyonu orta serebral arter alanında (%40) olup karotis sisteminde % 52.5, vertebrobaziler sistemde %47.5 infarkt saptandı. Hastaların% 44.l'i kardiyoembolik, % 20.7'si aterotrombotik, %15.l'i laküner olarak değerlen dirildi .. Hematolojik nedenler % 16.8 olarak saptanırken sadece %3.4 vakada neden belirlenemedi. SONUÇ: Genç iskemik inmelerde sistematik araştırma ile etyolojik nedenin daha yüksek oranda saptanabileceğini ve özellikle nedeni belirlenemeyen vakalarda hematolojik yönden detaylı araştırılma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: genç erişkinler, iskemik inme, etyoloji, lokalizasyon

RiSK FACTORS, LOCALISATON AND ETHIOLOGY iN YOUNG ADULTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE

Füsun Mayda DOMAÇ1, Göksel SOMAY1, Handan MISIRLI1, Murat BULKAN1, Nuri Yaşar ERENOĞLU1

PURPOSE:Ethiological factors for young adults with ischemic stroke differ from the older population.In our study our aim was to determine the risk factors, ethiology and localisation in ischemic patients of young age. MA TERIAL AND METHOD:The study included 179 patients whose ages were between 15 and 45 and who were hospitalized with the diagnosis of acute ischemic stroke between years 2000-2004. Ali of the data obtained were evaluated in respect of age, gender, clinical findings and risk factors. Routine biochemical and hemathological tests, vasculitis tests, electrocardiography, cranial tomography and/or magnetic resonans imaging ,echocardiography, and Doppler ultrasonography were performed for each patient.Localisation was determined according to the effected vascular region and ethiology was classified according to TOAST classification. RESULTS: Eightysix of the patients were female and 93 of the patients were male with an average age of 39.4. Heart disease (44.1 %), hypertension (39.7), smoking (38%), and the hemathological causes were determined as the most commonly observed risk factors.While the valvular diseases (59%) were the most common among the heart diseases, high ratio of hematocrit was the most common among the hemathological causes. The middle cerebral artery region was the commonly effected region and the infarct ratios were 52.5% in the carotid system and 47.5% in the vertebrobasilar system. According to the ethiology 44.1% of the causes were cardioembolic, 20.7 % atherothrombotic and 15.1% were lacunar. Hematological causes were determined asl6.8% and only 3.4% of the patients could not be specified. CONCLUSION: We conclude that in young patients with ischemic stroke with a systemic investigation more ethiological causes can be detected than expected and more in depth hematological research should be performed especially for the cases that the ethiology could not be determined.

Keywords: young adults, ischemic stroke, ethiology, localisation

Füsun Mayda DOMAÇ, Göksel SOMAY, Handan MISIRLI, Murat BULKAN, Nuri Yaşar ERENOĞLU. RiSK FACTORS, LOCALISATON AND ETHIOLOGY iN YOUNG ADULTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 115-121
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w