ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KARDİYOEMBOLİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA KLİNİK ÖZELLİKLER [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 75-77

KARDİYOEMBOLİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA KLİNİK ÖZELLİKLER

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU1, Hakan AY1, Okay SARIBAŞ1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, Ankara

lskemik inmenin erken dönemde doğru tedavisi ancak infarkt nedeninin bu dönemde tespit edilmesiyle olanaklı olabilir. Bu çalışmada kardiak nedenli inmelerin spesifik klinik özelliklerini belirlemeye çalıştık. Bu amaçla izole romatizma! kapak patolojisi olan 56 hasta kardiyoembolizm grubu olarak alındı. Yine izole aterotrombotik inmeli 44 hasta ise kontrol grubu olarak çalışıldı. İnmenin başlangıcına ait hikaye her hastadan çok detaylı olarak elde edildi. lki gruptaki tüm hastalar ekokardiyografi ve bilateral karotid doppler USG'yi de içeren standart bir protokol çerçevesinde incelendi. Kardiyoembolik grupta başlangıçta bilinç kaybı ve ani başlangıcın aterotrombotik gruba göre anlamlı olarak daha sık olduğu belirlendi (p<0.001). Antesedan ipsilateral TlA öyküsü aterotrombotik grupta daha fazla olmaya eğilimli idi. Kardiyoembolik grupta infarkt boyutu aterotrombotik gruba göre istatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte daha büyüktü. Sonuçlar bazı klinik özelliklerin kardiak nedenli inmelerin aterotrombotik nedenlilerden ayrılmasında yardımcı olabileceğini ve tedavi seçimine ışık tutabileceğini telkin etmektedir.

Anahtar Kelimeler: lnme, kardiyoembolizm, aterotromboz, klinik özellikler, tedavi seçenekleri.

CLINICAL CHARACTERISTICS OF CARDIOGENIC CEREBRAL EMBOLISM

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU1, Hakan AY1, Okay SARIBAŞ1

Early accurate management of ischemic stroke require early differentiation of infarct subtype. We tried to determine special clinical features of cerebral infarctions caused by cardiogenic embolism. 56 patients with ischemic stroke who had rheumatic valvular disease (RVD) were studied. 44 patients with atherothrombotic strokes were enrolled as control group. Careful clinical history to ascertain symtoms and circumstances at onset was obtained in all patients. Each underwent complete neurologic examination and cardiac evaluation including echocardiography. The laboratory investigations including lipid fractions and haematologic test and bilateral carotid doppler ultrasound were also performed. In cardioembolism group, the percentage of sudden onset and altered level of consciousness at onset were higher than atherothrombosis (p<0.001). Antecedan ipsilateral TlAs are tend to associate with atherothrombotic stroke. Size of infarction seems to be slightly larger in cardioembolics than athero-thrombotics. The results support that clinical features can distinguish cerebral infarction caused by cardiac sources and help early choice for therapeutic strategy.

Keywords: Stroke, cardioembolism, atherothrombosis, clinical features, therapeutic choice.

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Okay SARIBAŞ. CLINICAL CHARACTERISTICS OF CARDIOGENIC CEREBRAL EMBOLISM. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 75-77
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w