ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebral infarktlarda seriyal SEP bulgularının lokalizasyon, erken dönem fonksiyonel iyileşme ve prognozla ilişkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 87-92

Serebral infarktlarda seriyal SEP bulgularının lokalizasyon, erken dönem fonksiyonel iyileşme ve prognozla ilişkisi

Temel Tombul, Ömer Anlar, Osman Tanık
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral infarktlarda yardımcı tanı yöntemlerinden uyarılmış potansiyel çalışmaları bulunmakla birlikte, erken dönem prognoz ve nörolojik sekellerle ilişkisini gösteren sonuçlar yeterli değildir. Bu amaçla kliniğimizde akut iskemik strok tanısı ile izlediğimiz bir grup hastada klinik ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını somatosensoryel uyarılmış potansiyel (SEP) bulguları ile karşılaştırdık. SEP anormalliklerinin erken dönemde klinik iyileşme ile korelasyonunu araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 36-71 arasında değişen 11’i erkek 15’i kadın toplam 26 olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda ilk hafta içerisinde median sinir uyarımlı kortikal SEP incelemesi yapıldı.
BULGULAR: Olguların %84.6’sında çeşitli SEP anormallikleri saptandı. En sık görülen bulgular SEP cevabının yokluğu (%46.1), amplitüd düşüklüğü (%19.2) ve latans uzaması (%19.2) idi. Oniki olguda ilk 2-6 hafta arasında incelemeler bir veya birkaç kez tekrarlandı. Total orta serebral arter (MCA) tıkanıklığı düşünülen olguların biri hariç tümünde SEP cevabı alınamadı. Laküner infarktlarda, küçük ve orta büyüklükteki derin bazal ganglion-talamik infarktlarda daha çok N18-P25 amplitüd düşüklüğü ve latans uzamaları şeklinde bozukluklar vardı. MCA infarktlı olguların çoğunda serial incelemelerde de cevap alınamadı. Bunlarda Brunnstrom ölçeği ile saptanan motor iyileşme belirgin değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SEP anormalliklerinin infarktın büyüklüğü ve lokalizasyonu ile ilişkili olduğu ve iskemik strokun erken döneminde prognoz ve motor fonksiyonlarla korelasyon gösterdiği ortaya çıkarıldı. Serebral infarktlı olgularda aralıklı SEP incelemelerinin yapılmasının hastaların izlenmesinde yararlı olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Serebral infarkt, somatosensoryel uyarılmış potansiyel, bilgisayarlı tomografi, prognoz, fonksiyonel iyileşme.

The relationship of serial SEP findings with localization, functional improvement and prognosis during early period in cerebral infarcts

Temel Tombul, Ömer Anlar, Osman Tanık
Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Van

INTRODUCTION: Although there are many studies about findings of evoked potentials -one of the diagnostic methods- in cases with cerebral infarcts, the results about prognosis of early period and its relationship with neurological sequels is insufficient. So we have compared the clinical and radiological findings with somatosensorial findings of a group of the patients who were followed by diagnosis of cerebral infarct. We investigated the correlations of these findings with functional outcome during early period.
METHODS: A total of 26 acute ischemic stroke patients aged from 36 to 71 (11 men, 15 women) were included to the study. The cortical SEPs median nerve stimulated were performed in all patients during the first week.
RESULTS: Various SEP abnormalities of 84.6% of cases were obtained. The most common findings observed were absent of responce (46.1 %), decreased amplitude (19.2%) and prolonged latencies (19.2%). In twelve cases, the SEPs were repeated one or several times during 2-6 weeks. In all of the cases with infarct in middle cerebral artery territory (MCA) except one, SEP responces were not obtained. Declining of N18-P25 amplitudies and prolongation of latencies occured in the patients with deep, small, mild or lacunary infarcts of basal ganglia and thalamic regions. The SEP responces were not obtained in the most of patients with MCA infarcts in serial investigations. In these cases, the functional improvement to have been suggested with Brunnstrom scale were not sufficient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we suggested that the SEP abnormalities were associated with size and location of infarct, and correlated with prognosis and motor functions in early period of acute stroke. It was concluded that serial SEP investigations of the patients with cerebral infarct would be useful on follow-up of them.

Keywords: Cerebral infarction, somatosensory evoked potential, computerized tomography, prognosis, functional outcome.

Temel Tombul, Ömer Anlar, Osman Tanık. The relationship of serial SEP findings with localization, functional improvement and prognosis during early period in cerebral infarcts. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 87-92

Sorumlu Yazar: Temel Tombul, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w