ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 27 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut arka sistem inmelerinde trombolitik ve trombektomi uygulamaları: demografi ve prognoz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 10-18 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.56833

Akut arka sistem inmelerinde trombolitik ve trombektomi uygulamaları: demografi ve prognoz

Ezgi Keskiner Özturk1, Rustam Aliev1, Seçil Irmak1, Feyyaz Baltacıoğlu2, İpek Midi1
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanemiz acil servisine akut arka sistem bulguları (ASİ) ile başvuran intravenöz trombolitik ve/veya mekanik trombektomi uygulanan hastaların verilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2019 ile Kasım 2020 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine akut inme ile başvuran intravenöz trombolitik (IVT) ve/veya mekanik trombektomi (MT) tedavisi uygulanan akut arka sistem bulgusu saptanan 22 hasta çalışmaya alındı. Hastanemiz Nisan 2019’dan itibaren kapsamlı inme merkezi olarak hizmet vermektedir.
BULGULAR: Hastaların %55’i (12 E,10 K) erkek hasta olup, tüm hastaların yaş ortalamaları 68’dir (29-87). Hastaların 11’ine IVT, 3’üne IVT + MT, 8’ine sadece MT uygulandı. Hastaların şikayetlerinin başlaması ile acil servise başvuruları arasında geçen süre 95 dk., kapı-BT süresi ortalama 33 dk., nörolojik değerlendirmeden sonra- IVT başlama arasındaki süre ortalama 73 dk, nöroloji doktoru değerlendirmesi kasık iğne zamanı arasındaki süre ortalama 128 dk.dır. Hastanemiz pandemi hastanesi olması ve yoğun bir COVİD hasta grubuna hizmet vermesi nedeni ile bu süreç içinde akut inme hastalarının hem görüntüleme, hem de tedavi süreçlerinde zaman açı-sından gecikmeler söz konusu olmuştur. Hastaların geliş NIHSS değerleri ortalama 12 idi. Bu değer 24. saatte ortalama 11 olarak saptandı. Taburculuk sırasında ise 5 hasta vefat ettiği için, sağ kalan 17 hastanın ortalama NIHSS ise 5 olarak bulundu. Hastaların 9’unda (%41) 3. ayda mRS≤2 idi ve bu durum iyi fonksiyonel prognoz ile ilişkiliydi. İnme ile ilişkili vefat oranı %27 olarak belirlendi. Dış yoğun bakım ünitesine (YBÜ) sevk edilen hastaların verilerine E-nabız sistemi üzerinden ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm iskemik inmelerin beşte birini arka sistem tıkanıklıkları, %1’ini ise baziller arter tıkanıkları (BAT) oluşturmaktadır. MT tedavisinin IVT tedaviler ile beraber uygulanmaya konması arka sistem inmelerinde bağımlılık ve mortalite oranlarında azalma sağlamıştır. Çalışmamızda nadir görülen arka sistem inme hastalarının verileri derlenmiş olup, hastaların %27’sinin prognozu vefat ile sonuçlanmıştır. Bu hastalarda erkek cinsiyetinin daha baskın, yaşları daha ileri olmak-la birlikte hasta sayısı az olduğu için istatistiksel anlamlılık elde edilememiştir. Ancak 24. NIHSS yüksek ve baziler arter tutulumu olan vakaların prognozlarının kötü olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Akut arka sistem inmesi, bazilar arter trombozu, IV tpa, mekanik trombektomi.

Thrombolytic and thrombectomy applications in posterior circulation strokes: demography and prognosis

Ezgi Keskiner Özturk1, Rustam Aliev1, Seçil Irmak1, Feyyaz Baltacıoğlu2, İpek Midi1
1Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the data of patients admitted to emergency department of our hospital with acute posterior circulation stroke who underwent intravenous thrombolytic (IVT) and/or mechanical thrombectomy (MT).
METHODS: Twenty-two patients with acute posterior circulation stroke between April 2019 and November 2020 who received IVT and/or MT treatment were included in the study. Our hospital has been serving as a comprehensive stroke center since April 2019.
RESULTS: 55 % (12 M, 10 F) of the patients were male patients, and the average age of all patients was 68 (29-87). 11 of the patients was applied IVT, 3 was IVT+MT and 8 was MT. The mean time between the symptoms onset and their admitting to the emergency service was 95 minutes. The mean time between the door to computerized tomography was 33 minutes, the neurological evaluation to needle time was 73 minutes and to the femoral puncture was 128 minutes. 9% of patients (41%) had mRS≤2 at 3 months, and this was associated with a good prognosis. Due to the fact that our hospital is a pandemic hospital and serves a large group of COVID patients, there have been delays in both imaging and treatment process of acute stroke patients during this period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Posterior circulation infarcts are one fifth of all ischemic strokes, and basilar artery occlusions (BAO) constitute 1%. In our study, the prognosis of 27% of patients resulted in death. Altho-ugh the male gender was more dominant in these patients and their age was more advanced, statistical significance could not be obtained due to the small number of patients. However, it was determined that the prognosis of cases with high NIHSS at 24th hours and bazilar artery involvement were poor (p<0.05).

Keywords: Acute posterior circulation stroke, basilar artery thrombosis, IV tpa, mechanical thrombectomy.

Ezgi Keskiner Özturk, Rustam Aliev, Seçil Irmak, Feyyaz Baltacıoğlu, İpek Midi. Thrombolytic and thrombectomy applications in posterior circulation strokes: demography and prognosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(1): 10-18

Sorumlu Yazar: İpek Midi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w