ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Orta serebral arterin M1 segment tıkanıklığı için hassas bir klinimetrik araç olarak hemiplejinin zamana bağlı kalibrasyonu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 14-22 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.59672

Orta serebral arterin M1 segment tıkanıklığı için hassas bir klinimetrik araç olarak hemiplejinin zamana bağlı kalibrasyonu

Sohail Adnan1, Mubasher Shah2, Syed Fahim Shah1, Akhtar Ali1, Fahad Naim1, Muhammad Hamid1
1Khyber Medical University, Institute of Medical Sciences Kohat, Pakistan
2DHQ, Teaching Hospital, KDA, Kohat, Pakistan

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral büyük damarlarının tıkanması belirgin derecede konuşma, hareket ve kognisyon yitimine neden olur. Bu araştırmada orta serebral arterin (MCA) proksimal segment oklüzyonunu öngörmede hızlı ve güvenilir olma potansiyeline sahip H3H olarak adlandırılan hemiplejinin zamana bağlı klinimetrik bir ölçeğini sunulmaktadır. Ek olarak H3H performansı Ulusal Sağlık İnme Ölçeği (NIHSS), Los Angeles Motor Ölçeği (LAMS) ve Vizyon, Afazi, İhmal Ölçeği (VAN) ile karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 170 akut MCA sahası inmesi olan hastada yapılan prospektif ve gözlemsel bir çalışmadır. Proksimal M1 segment ve dal oklüzyonları Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (CT) ile takipte doğrulandı. Her bir ölçeğin M1 segmenti oklüzyonu için tahmin doğruluğu, BBT’nin duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: 170 hastanın %60'ı erkek, %40'ı kadındı. Ortalama yaş 63±6.1 yıl idi. Kırk hastada geniş M1 segment enfarktı, 130 hastada ise MCA dal enfarktı vardı. H3H ölçeğinin M1 oklüzyonunu tahmin etmedeki doğruluğu (Duyarlılık: %100, Özgüllük: %86), VAN (Duyarlılık: %100, Özgüllük: %81) ve LAMS (Duyarlılık: %100, Özgüllük: %77)'i geçmiş olup NIHSS'den de daha iyi (Duyarlılık: %100, Özgüllük: %72) bulunmuştur. Negatif prediktif değer tümü için %100 idi. Bir hasta için H3H ölçeğini tamamlamak sadece 11±2.7 saniye sürmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut hemiplejinin zamana bağlı kalibrasyonu bize hızlı ve basit olan yeni bir olarak H3H ölçeğini sunmaktadır. H3H’nin MCA'nın M1 segment tıkanıklığının tahmini için doğruluğu diğer ölçeklerle rekabet edebilecek seviyededir.

Anahtar Kelimeler: Hemineglekt, hemipleji, enfarkt.

Time dependent calibration of hemiplegia as a sensitive clinimetric tool for occlusion of M1 segment of the middle cerebral artery

Sohail Adnan1, Mubasher Shah2, Syed Fahim Shah1, Akhtar Ali1, Fahad Naim1, Muhammad Hamid1
1Khyber Medical University, Institute of Medical Sciences Kohat, Pakistan
2DHQ, Teaching Hospital, KDA, Kohat, Pakistan

INTRODUCTION: Large vessel’s occlusion of the brain produces significant disability of speech, mobility and cognition. In this paper, we present a time-dependent clinimetric scale of hemiplegia, denoted as H3H, that’s fast and reliable in predicting large segment’s occlusion of the middle cerebral artery (MCA). We have also compared its performance to the National Institute of Health Stroke scale (NIHSS), Los Angeles Motor scale (LAMS) and Vision, Aphasia, Neglect scale (VAN).
METHODS: This is a prospective observational study in 170 patients of acute ischemic stroke of MCA. Occlusions of large M1 segment and focal branches of MCA were confirmed on computed tomography (CT) scan of the brain. Predictive accuracy of each scale for M1 segment’s occlusion was compared to the brain CT to calculate its sensitivity, specificity and accuracy.
RESULTS: Of the 170 patients, 60 % were males and 40 % were females. Average age was 63 years ± 6.1. Forty patients had infarctions of large M1 segment while 130 patients had focal infarctions of MCA. Predictive accuracy of H3H scale (Sensitivity: 100%, Specificity: 86%) exceeded VAN [Sensitivity: 100%, Specificity: 81%] and LAMS [Sensitivity: 100%, Specificity: 77%] and was better than NIHSS [Sensitivity: 100%, Specificity: 72%]. The negative predictive value was 100% for all. It took only 11 ± 2.7 seconds to conclude H3H scale for a patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Time- based calibration of hemiplegia gives us a novel H3H scale that has speed and simplicity. Its predictive accuracy for occlusion of M1 segment of MCA is competitive to other scales.

Keywords: Hemineglect, Hemiplegia, Infarction.

Sohail Adnan, Mubasher Shah, Syed Fahim Shah, Akhtar Ali, Fahad Naim, Muhammad Hamid. Time dependent calibration of hemiplegia as a sensitive clinimetric tool for occlusion of M1 segment of the middle cerebral artery. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 14-22

Sorumlu Yazar: Sohail Adnan, Pakistan
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w