ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İskemik inmede akut ve subakut dönem homosistein düzeyleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 1-5

İskemik inmede akut ve subakut dönem homosistein düzeyleri

Sibel K. Velioğlu1, Cavit Boz1, Necdet Arı1, Hüseyin Avni Uydu2, Mehmet Özmenoğlu1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Homosistein (hcy), sülfür içeren doğal vaskülotoksik ve trombojenik bir aminoasittir. Hiperhomosisteinemi son yıllarda iskemik inme risk faktörleri arasında sayılmaya başlamıştır.
Bu çalışmada, daha önce yapılanlardan farklı olarak, iskemik inmeli olgularda akut ve subakut dönem plazma hcy düzeyleri incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hasta grubu 29, kontrol grubu 20 kişiden oluşturulmuştur. Solid faz enzim immuno assay metodu ile ölçülen hcy değerleri akut, subakut dönemde ve kontrol grubunda çalışılmış, klinik seyir, diğer risk faktörleri, nöroradyolojik görüntüleme bulguları ve bazı laboratuar parametreleriyle ilişkileri araştırılmıştır.
BULGULAR: Ortalama plazma hcy düzeyi akut dönemde 11.73±9.00 nmol/ml, subakut dönemde 14.52±9.11 nmol/ml ve kontrol gurubunda ise 12.02±6.52 nmol/ml bulunmuştur. Subakut dönem düzeylerinde, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlılık göstermeyen düzeyde yükselme gözlenmiştir (p>0.05). Bu sonuç literatürdeki hafif ve orta derecedeki hiperhomosisteineminin iskemik inme için bir risk faktörü olduğu fikrini destekleyebilir. Akut ve subakut dönem ortalama plazma folik asit düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgu literatürdeki folat hipovitaminozu-iskemik inme ilişkisiyle uyumlu idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik inme sonrası akut dönemde plazma hcy düzeyleri yüksek çıkmamakta, subakut dönemden itibaren artış olmaktadır. Bu nedenle iskemik inme geçiren hastalarda hcy düzeylerinin, diğer risk parametrelerinden farklı olarak subakut dönemden itibaren bakılması doğru yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, infarkt, homosistein

Plasma homocysteine in acute and subacute phases after ischemic stroke

Sibel K. Velioğlu1, Cavit Boz1, Necdet Arı1, Hüseyin Avni Uydu2, Mehmet Özmenoğlu1
1Karadeniz Techical University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Trabzon
2Karadeniz Techical University Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Trabzon

INTRODUCTION: Homocysteine (hcy) is a natural, vasculotoxic and thrombogenic aminoacid containing sulphur. State of hyperhomocysteinemia has been increasingly counted among the risk factors of ischemic stroke in recent years. In this study, hcy plasma levels in the ischemic stroke cases at the acute and subacute periods were evaluated which was different from the ones done before.
METHODS: Control group included 20 individuals and patient group included 25 patients. Relationship between the hcy levels measured with enzyme immune assay method, and clinical course, other risk factors, neuroradiological imaging, and some laboratory parameters were explored.
RESULTS: In the acute stage, average plasma hcy level was 11.73±9.00 nmol/ml, and in the subacute period, it was 14.52±9.11 nmol/ml. Average hcy level of control group was 12.02±6.52 nmol/ml. Levels of subacute period were observed to be increased compared to control group though, it was not found statistically significant. These results support the opinion that the mild and moderate degree hyperhomocysteinemia is a risk factor for ischemic stroke. Average plasma folic acid levels of acute and subacute period were found to be low compared control group. This result is correlated with relation of stroke with folate hypovitaminosis at literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: After ischemic stroke, in the acute period, plasma hcy levels do not increase, but in the subacute period increase in the hcy levels is observed. For this reason, in the patients with ischemic stroke, hcy measurements may give opinion in the subacute period differently from other risk parameters.

Keywords: Ischemic stroke, infarct, homocysteine.

Sibel K. Velioğlu, Cavit Boz, Necdet Arı, Hüseyin Avni Uydu, Mehmet Özmenoğlu. Plasma homocysteine in acute and subacute phases after ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Sibel K. Velioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w