ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SEREBRAL İNFARKT ve KANAMA’DA SOSYODEMOGRAFİK ve KLİNİK PROFİL [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 3-7

SEREBRAL İNFARKT ve KANAMA’DA SOSYODEMOGRAFİK ve KLİNİK PROFİL

Ferhan SOYUER1, Demet ÜNALAN1, Ahmet ÖZTÜRK2
1Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Bioistatistik ABD, Kayseri

Amaç: İlk kez inme geçiren ve en az altı ay hastalık süresi olan inme’li olgularda, İnme’nin serebral infarkt ve kanama alt gruplarındaki olgular arasında sosyodemografik ve klinik faktörlerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 69 inme olgusunun, 46 (%67.0)’si serebral infarkt, 23 (%33.0)’ü serebral kanama’dan oluşmaktadır. Olgularda, inme şiddetini değerlendirmek için Canadian Neurological Skale (CNS), kognitif ve motor yönden fonksiyonel durumu değerlendirmek için, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM), depresyon derecesini değerlendirmek için Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve yaşam kalitesini değerlendirmek için SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Serebral infarkt’lı olguların yaş ortalaması 59.60±11.24, serebral kanama’lı grubu oluşturan olguların ise 61.00±11.77 olup, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0.470, p>0.05). Serebral infarkt’lı ve kanamalı gruplar arasında, cinsiyet (X_= 0.274, p>0.05), eğitim (X_= 4.105, p>0.05) ve medeni durum (X_= 0.936, p>0.05) açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. İnfarkt’lı olguların 29 (%58.0)’unda, kanama’lı olguların 21 (%42.0)’ da, inmeye eşlik eden dahili bir hastalık olduğu tespit edilmiştir. Gruplar arasında, CNS (U= 383.500, p=0.05) ve motor FIM (U=341.000, p=0.01) açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Yaşam kalitesinin, fiziksel fonksiyonellik alt grubu puanları infarkt grubunu oluşturan bireylerde, kanamalı olgulara göre daha yüksek bulunmuştur (p=0.01). Beck depresyon değerlendirmesi (t=1.046, p>0.05) ve kognitif FIM (U= 501.000, p>0.05) açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır. Tartışma: Kronik dönemde bulunan ve ilk kez inme geçiren olgularda, motor ve fonksiyonel bozukluklar; kanama grubunda, infarkt grubunu oluşturan olgulardan daha fazla oranlardadır.

Anahtar Kelimeler: İnme, Lezyon Tipi, Depresyon, Yaşam Kalitesi

SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL PROFILE IN CEREBRAL INFARCTION AND HEMORRHAGE

Ferhan SOYUER1, Demet ÜNALAN1, Ahmet ÖZTÜRK2
1
2

Objective: To compare sociodemographic and clinic factors between cerebral infarkt and cerebral hemorrhage of stroke’s subgroups in stroke cases having at least 6 month disease duration and having first stroke . Material and Method: From 69 of stroke cases that were included in the study 46(67.0%) of them consisted of cerebral infarct and 23 (33.0%) of them cerebral hemorrhge. In these cases in order to evaluate stroke severity Canadian Neurological scale(CNS), functional situation Functional Independence Measurement with regard to cognitive and motor(FIM), depression degree Beck Depression Invantory (BDE), and quality of life SF-36 quality of life scale were used. Results: Mean age of cerebral infarct cases were 59.60+11.24 , cerebral hemorrhage 61.00+11.77 and between the groups no significant difference was found statistically. Between the groups there was no significant difference about gender, education and marital status.It was determined that there was an interior disease accompanying with stroke in 29(58.0%) of the cases with infarct and 21(42.0%) of the cases with hemorrhage. Between the groups there was a significant difference in terms of CNS (U=383.500,p =0.05) and motor FIM (U=341.000,p=0.01). Quality of life was found high in hemorrhage cases compared to individuals forming physical functionality lower group scores infarct group (p=0.01). In terms of Beck depression evaluation (t=1.046, p>0.05) and cognitive FIM (U=501.000, p>0.05) no difference was found between the groups. Conclusion: In hemorrhage groups the cases who were in chronic period and having stroke for the first time had higher rates than the cases forming motor and functional disability infarct group.

Keywords: Stroke, Lesion Type, Depression, Quality of life

Ferhan SOYUER, Demet ÜNALAN, Ahmet ÖZTÜRK. SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL PROFILE IN CEREBRAL INFARCTION AND HEMORRHAGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 3-7
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w