ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Strok sonrası hastaların yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumda zaman içinde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 71-75

Strok sonrası hastaların yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumda zaman içinde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi

Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Cengiz Öner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Strok sonrası mortalite oranının azalması ve ortalama yaşam süresinin artması gibi nedenlerle, klinik çalışmalarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmek giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmamızın amacı strok sonrası geçen sürenin, hastaların yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumları üzerindeki etkisini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vasküler orijinli hemiparezi gelişen 18 kadın, 21 erkek 39 hasta çalışmaya alındı. Strok sonrası geçen süre dikkate alınarak hastalar iki gruba ayrıldı. Hastalık süresi 6 aydan daha az olan 21 hasta 1. grubu, 12 ay ve üzerinde olan 18 hasta ise 2. grubu oluşturdu. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) ile değerlendirildi. Fonksiyonel durumu değerlendirmek için ise Barthel indeksi ve Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) ölçekleri kullanıldı.
BULGULAR: Strok tipi, tutulan taraf, yaş ve cinsiyet açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Barthel ve FBÖ skorları dikkate alındığında gruplar arasında yine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakla birlikte (p>0.05), SF-36’nın bazı alt skalalarından (fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon ve mental sağlık) elde edilen sonuçlar, hastalık süresi uzun olan 2. gruptaki hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düük bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlarımız, hastalık süresi arttıkça fonksiyonel durumun değişmemesine rağmen sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin bazı alanlarında bozulma olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Strok, yaşam kalitesi, fonksiyonel durum.

Assessment of the changes in the quality of life and functional status of stroke patients with time

Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Cengiz Öner
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: As mortality from stroke decreases and mean survival time increases, it has become increasingly important to assess health-related quality of life in clinical trials. We aimed to investigate the influence of time on the health-related quality of life of hemiplegic patients.
METHODS: Thirty-nine patients with hemiparesis of vascular origin, 18 women and 21 men participated in this study and they were assigned to two groups according to time after stroke. The duration after stroke was shorter than 6 months in the first group which was consisting of 21 patients and eighteen patients in the second group had a stroke duration more than 12 months. Health-related quality was assessed by the Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36). Disability was evaluated by using the Barthel index and Functional Indepence Measure (FIM).
RESULTS: There were no significant differences in age, gender, lesion laterality distribution, and type of stroke between the two groups. There was no statistically significant difference in Barthel and FIM scores between the two groups. However, mental health, physical and social functioning subscales of the SF-36 were significantly lower in the second group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results suggested that, despite stable functional status, health-related life quality might be deteriorated over time.

Keywords: Stroke, quality of life, functional status.

Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Cengiz Öner. Assessment of the changes in the quality of life and functional status of stroke patients with time. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 71-75

Sorumlu Yazar: Onur Armağan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w