ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Servikal spondiloza bağlı vertebrobazilar yetmezlik sendromunda fizik tedavi etkinliği [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 81-85

Servikal spondiloza bağlı vertebrobazilar yetmezlik sendromunda fizik tedavi etkinliği

Funda Taşçıoğlu, Demet Özbabalık, Cengiz Öner, Nevzat Uzuner, Pınar Uluşan, Gazi Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızın amacı, servikal spondiloza bağlı vertebrobaziler yetmezlik sendromu (VBYS) olan hastalarda fizik tedavi uygulamalarının etkinliğini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla 55 hasta çalışmaya alındı ve randomize olarak fizik tedavi (grup 1, n=32) ve medikal tedavi (grup 2, n=23) gruplarına ayrıldı. Birinci gruptaki hastalara infraruj, servikal traksiyon, ultrason ve TENS’den oluşan fizik tedavi programı uygulandı. İkinci gruptaki hastalara ise tenoksikam, parasetamol, fenprobamat ve pentoksifilin tedavisi 15 gün süre ile verildi. Vertebral ve basiler arter kan akım hızları transkraniyal Doppler ultrasonografi (TCD) ile ölçüldü. Vertigoya ait semptomların şiddetini değerlendirmek amacıyla dört puanlı bir skala kullanıldı (0= semptom yok, 1= hafif, 2= orta, 3= iddetli).
BULGULAR: Fizik tedavi uygulanan grupta, tedavi sonrasında sağ vertebral (p<0.01), sol vertebral (p<0.05) ve basilar arter (p<0.05) kan akım hızlarında anlamlı artışlar saptandı. Medikal tedavi uygulanan grupta ise anlamlı bir değişiklik bulunmadı. Gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında da bir farklılık saptanmadı. Tedavi sonrasında vertigoya ait semptomlar açısından her iki grupta da anlamlı düzelme olduğu gözlendi (grup 1; p<0.001, grup 2; p<0.05). Bu parametre açısından gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında, fizik tedavi grubu lehine anlamlı bir farklılık saptandı (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz hemodinamik ve klinik sonuçlar, servikal spondiloza bağlı VBYS’u olan hastalarda fizik tedavinin uygun bir seçenek olduğunu düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: Fizik tedavi, servikal spondiloz, transkraniyal Doppler, vertebrobazilar yetmezlik sendromu.

The effect of physical therapy on vertebrobasilar insufficiency syndrome secondary to cervical spondylosis

Funda Taşçıoğlu, Demet Özbabalık, Cengiz Öner, Nevzat Uzuner, Pınar Uluşan, Gazi Özdemir
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation and Neurology, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effect of physical therapy in patients with vertebrobasilar insufficiency syndrome (VBIS) secondary to cervical spondylosis.
METHODS: Fifty-five patients with VBIS were randomized as physical (32 patients) and medical therapy (23 patients). Physical therapy including infrared, cervical traction, ultrasound and TENS was applied to group 1. Group II received tenoxicam, paracetamol, phenprobamate, and pentoxifyllin for 15 days. The blood flow velocities (cBFV) of the vertebral and basilar arteries were recorded by transcranial Doppler ultrasonography (TCD). A four points scale was used to evaluate the intensity of symptoms due to vertigo (0= none, 1= mild, 2= moderate, 3= severe).
RESULTS: In group 1; cBFV in right and left VA, and in basilar artery increased significantly (p<0.01, p<0.05, and p<0.05, respectively). In group 2, no significant difference in cBFV was observed. When the groups were compared with each other, no significant diference was found. At the end of the treatment, a statistically significant improvement in the scores of subjective vertigo was observed in both groups (p<0.001, p<0.05). Comparison of the post-treatment scores for vertigo between the groups showed significant improvement in favor of the physical therapy group (p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggested that physical therapy might be a suitable alternative in the treatment of VBIS secondary to cervical spondylosis.

Keywords: Cervical spondylosis, physical therapy, transcanial Doppler, vertebrobasilar insufficiency syndrome.

Funda Taşçıoğlu, Demet Özbabalık, Cengiz Öner, Nevzat Uzuner, Pınar Uluşan, Gazi Özdemir. The effect of physical therapy on vertebrobasilar insufficiency syndrome secondary to cervical spondylosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 81-85

Sorumlu Yazar: Funda Taşçıoğlu
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w