ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
iskemik ve hemorajik stroklarda mekanik ventilatör kullanımı: endikasyon ve prognoz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 109-112

iskemik ve hemorajik stroklarda mekanik ventilatör kullanımı: endikasyon ve prognoz

Kemal Balcı1, İlkay Uzunca2, Galip Ekuklu1, Nilda Turgut1, Ufuk Utku1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Stroklu hastalarda yoğun bakım ünitelerinin kurulması ve tedavide invaziv yöntemlerin kullanılması (dekompresyon, tromboliz vb.) ile mortalite giderek azalsa da mekanik ventilatör kullanılan hastalarda prognoz hala oldukça kötüdür. Bu çalışmada, kliniğimizde strok tanısı ile yatırılarak izlenen, mekanik ventilatör gereksinimi olan hastaların klinik, radyolojik özellikleri ve prognozları incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Aralık 1999-Haziran 2001 tarihleri arasında strok yoğun bakım ünitemizde yatan ve mekanik ventilatör kullanılan iskemik ve hemorajik stroklu hastalar yaş, cinsiyet, Glasgow Koma Skala Skoru (GKS), strok tipi (iskemik, hemorajik), lezyon lokalizasyonu (iskemik stroklu hastalar için karotis sistemi ve vertebrobaziler sistem, hemorajik stroklu hastalar için supra ve infratentoriyal), entübasyon nedeni (nörolojik, nöroloji dışı nedenler), entübasyon zamanı, entübe kalış süresi, prognoz özelliklerine göre incelenmiştir. Terapötik hiperventilasyon için entübe edilen hastalar çalışmaya alınmamıştır.
BULGULAR: 157 hemorajik ve 639’u iskemik olmak üzere 796 strok hastasında yapılan çalışmada toplam 49 hastada mekanik ventilatör kullanılmıştır. Hemorajik stroklu hastalar içerisinde mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastaların oranı % 10.82 (n=17), iskemik stroklu hastalar içerisinde ise %5.008 (n=32) olarak tespit edilmiştir. Hastalarımızın 37’si (%75.5) nörolojik, 12’si (%24.5) nörolojik kötüleşme dışı sebeplerle entübe edilmiştir. Serimizde mortalite oranı %97 olarak bulunmuştur. Hastaların entübasyon zamanı strok gelişiminden 117.2 ±166.5 saat sonra ve mekanik ventilatörde kalış süreleri ortalama 47.8±103.9 saat olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mekanik ventilatör kullanılan stroklu hastalarda prognoz kötü ve mortalite yüksektir. Serimizde mortalite oranı %97 olarak bulunmuş olup bu oran daha önceki çalışmalarla benzerdir. Mekanik ventilatör kullanılan hemorajik stroklu hastaların oranı iskemik stroklu hastalarla kıyaslandığında yaklaşık olarak iki kat daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Strok, mekanik ventilasyon, prognoz.

Mechanical ventilation for ischemic and hemorrhagic stroke: indications and prognosis

Kemal Balcı1, İlkay Uzunca2, Galip Ekuklu1, Nilda Turgut1, Ufuk Utku1
1Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Edirne
2Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Edirne

INTRODUCTION: Mortality rates of stroke have declined with the use of invasive treatment procedures (decompression, thrombolysis) and development of stroke intensive care units. Although, outcome in stroke patients who require mechanical ventilation, remains very poor. In this study, clinical and radiographic features and prognosis of stroke patients requiring mechanical ventilation were analysed.
METHODS: In this study, we analysed patients who admitted to our clinic, with ischemic stroke (IS) and intracerebral hemorrhage (ICH) and required mechanical ventilation between the dates 1999, December and 2001, June. Age, gender, Glasgow Coma Score (GCS), type of stroke (ischemic or hemorrhagic stroke), localisation of lesions (carotid or vertebrobasilar system for ischemic stroke and supratentorial or infratentorial for intracerebral hemorrhage), indications for endotracheal intubation (neurological deterioration or other reasons), timing and duration of intubation and prognosis were determined for all patients. Patients intubated for theurapeutic hyperventilation were not included in the study.
RESULTS: Fortynine of 796 patients (157 of them had intracerebral hemorrhage and 639 of them had ischemic stroke) admitted to our clinic during the study period, were included in the study. 17 of 157 patients (10.82%) with hemorrhagic stroke and 32 of 639 patients (5.008%) with ischemic stroke required mechanical ventilation. 37 of 49 patients (75.5%) were intubated because of neurological deterioration and 12 of them (24.5%) were intubated because of other reasons. Mortality rate of 97% was found in our study. Avarage timing of intubation was 117.2±166.5 hours and avarage duration of intubation was 47.8±103.9 hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prognosis of stroke requiring mechanical ventilation is poor and mortality rates are still very high. Our mortality rate of 97% is similar to other studies. In our study, patients with intracerebral hemorrhage had an intubation rate that was two times higher than those with ischemic stroke.

Keywords: Stroke, mechanical ventilation, prognosis.

Kemal Balcı, İlkay Uzunca, Galip Ekuklu, Nilda Turgut, Ufuk Utku. Mechanical ventilation for ischemic and hemorrhagic stroke: indications and prognosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 109-112

Sorumlu Yazar: Ufuk Utku, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w